Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Fórum Média Kiadó Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója

a https://www.skilled.hu/ oldalon

A Fórum Média Kiadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.,  cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószám: 12509506-2-41, telefonszám: +36 1 273 2090, e-mail: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu, önállóan képviseli: Rok Podgornik ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: Hoppál Előd, elod.hoppal@forum-media.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.
Kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Ide tartozik a weboldalon keresztül történő megkeresés.

érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név*azonosításhozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjacél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím*azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám*kapcsolattartás
kérdés, kérés*válaszadás, tájékoztatás
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)*későbbi bizonyításjogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet
beküldés időpontja*kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozásajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet
adott válasz tartalma, időpontjaválaszadás bizonyításajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldásafügg az adatkör céljától; hozzájárulás, jogos érdek, megállapodás, jogi kötelezettség teljesítése, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővelnév, telefonszám, levelezési/e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adatfügg az adatkör céljától és jogalapjától: cél megvalósulásáig, törlésig, polg. elévülési időben, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek
Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásmegállapodás megkötéséhez szükséges lépés, ezért a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, kapcsolattartó esetén Adatkezelő jogos érdekeMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata alapján beazonosíthatónév, telefonszám, email cím, ajánlat tárgyérvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli. b.            ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeliÉrintettek
Megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötendő szerződés adatkörei által beazonosítható, beazonosított.
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név*Azonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig  
számlázásJogi kötelezettség
szül. hely, időazonosításMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig  
anyja neveAzonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
(Lak)címAzonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése
telefonszámKapcsolattartás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
e-mail cím*Kapcsolattartás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintettSzerződésben 8 évig, külön nyilvántartásban módosításig
szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírásszerződés tartalmi elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Időpont egyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név* e-mail cím telefonszám* időpont*     téma/tárgy *Azonosítás, megszólítás Azonosítás, kapcsolattartás Azonosítás, kapcsolattartás Szolgáltatás, tevékenység nyújtásához szükséges feltételek biztosítása, felkészülés és szolgáltatás, tevékenység nyújtásaÖnkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésérecél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig
megállapodás, ha az időpontegyeztetés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges8 évig, ha bizonylat alátámasztására szolgál, egyébként, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben
adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése kapcsán(jogos) érdek megszűnéséig.  
Hozzájáruló nyilatkozatokban megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága (elszámoltathatóság elve), valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges, valamint kapcsolattartásérintett önkéntes hozzájárulásaMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számáranév, születési hely és idő, hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt adatokérintett kérésére törlésig/hozzájárulás visszavonásáig a hozzájáruló nyilatkozat törlésére a hozzájárulás visszavonását követő elévülési idő (5 év) leteltét követően kerül sor tekintettel arra, hogy a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt történő adatkezelés jogszerűségét, amelyet az Adatkezelőnek bizonyítani kellÉrintettek
A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartásjogi kötelezettség teljesítéseMinden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatársaz 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit5 évÉrintettek
Előfizetői megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az előfizetői megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázáspontja (megállapodás) jogalappal, ha az előfizető természetes személy, vagy b.            a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke) jogalappal, ha az előfizető nem természetes személy és érintett az ő képviselője, kapcsolattartójaMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül előfizetői rendelés adatkörei által beazonosítható, beazonosítottMegrendelő neve* E-mail cím* Telefonszám* Megjegyzés   kapcsolódó céges adatok: Választott csomag* Cégnév* Cég adószám* Számlázási cím* ÁSZF elfogadásának jelzése* Megrendelés leadásának időpontja*8 év a számlára kerülő adatok vonatkozásában, a számlára nem kerülő adatok kezelésének időtartama: módosításig, vagy törlésig, legkésőbb Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséigÉrintettek
Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés a felnőttképzési törvény alapján
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett a képzésen részt vehessen és az adatkezelő a jogi kötelezettségeit teljesítseGDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapjánfelnőttképzési szerződés, nyilatkozat, jelenléti ív adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek (felnőttképzésben résztvevőkCsaládi és utónév* Születési családi és utónév* Születési hely* Születési idő* Anyja születési családi és utóneve* Nem Állampolgárság Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma Lakcím Levelezési cím Elektronikus levelezési cím* Telefonszám Társadalombiztosítási azonosító jel Adóazonosító jel* Oktatási azonosító Munkaerő-piaci státusz Legmagasabb befejezett iskolai végzettség Hány szakképesítéssel rendelkezik kérdés válaszadokumentumok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie az Fktv. 16. §-a alapjánÉrintettek
Előleg bekérőben meghatározott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a pénzügyi teljesítés elősegítéseMegállapodás megkötése vagy Adatkezelő jogos érdekeElőleg bekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyekLásd az előleg bekérőben és az adatkezelés tájékoztatójában8 évig, vagy az ügy jogerős lezárásáigsaját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől
Weboldalon (https://www.forum-media.hu/) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől történő termék/szolgáltatás megrendelés során beazonosítható, beazonosított
CélJogalapTárolási idő
azonosítás, megszólításMegállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
Jogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))Törlési kérelemig
kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásTörlési kérelemig
kapcsolattartásJogos érdek, amely a kapcsolattartásban ölt testetTörlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
Teljesítés és számlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
Teljesítés, későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyeknév, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás30 napigÉrintettek
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Kezelt adat köreCélJogalapTárolási idő
név*azonosítás  Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok   Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
e-mail cím*azonosítás és hírlevél kiküldéseÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testethírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
Rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatok által beazonosítható, beazonosított
AdatkörCélJogalapTárolási idő
résztvevő neve* (cégneve, adószáma)Azonosítás, megszólításÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
Résztvevő címe*Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
résztvevő telefonszámakapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
résztvevő e-mail címe *kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
 Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
időpont*                                               Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
Létszám*                               Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
JogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Önkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznekérintett publikus neve érintett publikus fotója érintett publikus e-mail címe érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete érintett általi értékelés, vagy más műveletérintett kérésére törlésigÉrintettek
Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezikLásd a jelenetkezés adatköreitcél megvalósulásáig, vagy külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideigÉrintettek

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy SimplePay alapú vásárlás esetén átadásra kerülnek érintett neve és e-mail címe az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) részére. Az OTP Mobil Kft. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg:  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1139 Budapest, Váci út 91.) vagy e-mail-es elérhetőségre (forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2020. november hó 15. napján

 Rok Podgornik ügyvezető

 Fórum Média Kiadó Kft.