Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále též jen „BOZP“) spočívá především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí.

Poznámka: Na 28. duben připadá Světový den bezpečnosti práce jako vzpomínka na oběti pracovních úrazů. Poprvé ho vyhlásila Mezinárodní organizace práce v roce 2003.

Pro tak široký obor, jakým je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neexistuje oficiální definice stanovená právními předpisy. Celkem výstižné obecné označení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nalezneme na Wikipedii: Jedná se o „souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.“

Víme, že BOZP je velmi složitý obor využívající poznatky příbuzných disciplín a že není vůbec snadné udržovat si v něm stále aktuální znalosti. Proto je naším cílem seznámit vás s právy a povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání na pracovištích a s rozsahem povinností zaměstnavatele k náhradě majetkové újmy (dále jen „škoda“) a nemajetkové újmy v této oblasti.

V současném pojetí BOZP jde zejména o minimalizaci rizik a určení míry akceptovatelnosti rizika, a to z pohledu zájmů jednotlivých zaměstnavatelů, jejich zaměstnanců a státu, a rovněž prosazení zájmů Evropské unie. Na BOZP je tedy nutno pohlížet zcela pragmaticky.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se neustále vyvíjí. Ke změnám dochází zejména na základě nové právní úpravy, ale také v důsledku dalšího vývoje vědy a v souvislosti se získáváním nových praktických poznatků a zkušeností. V oblasti BOZP nastalo v posledních letech několik změn, kterým se budeme vedle stávající problematiky podrobněji věnovat.

Byla přijata např. novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Změny právní úpravy spočívají hlavně v odstranění některých nedostatků a nejasností a v upřesnění provádění evidence a informací o pracovních úrazech, a to i elektronickou cestou. Ke změně právní úpravy došlo rovněž v důsledku zapracování nových nařízení Evropského parlamentu a Komise do naší legislativy. (Konkrétně jde o nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Hlavním důvodem přijetí této novely byla nutnost provést změny ve zpracování statistických dat o pracovní úrazovosti a dále vytvořit nové podmínky v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Komise.

Získané poznatky našeho e-Semináře vám pomohou správně aplikovat právní předpisy v praxi, minimalizovat rizika vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a vyhnout se sankcím ze strany státního úřadu inspekce práce. V závěru lekce najdete interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.