Cellaformázás

Formázhatjuk a kijelölt cellákat vagy az aktuális cellát. Rengeteg beépített mintát is felhasználhatunk, amelyek különböző, egymással harmonizáló színeket alkalmaznak akár egész táblázatok formázására. Ha a szerkesztőléc aktív, vagyis éppen a cella tartalmát szerkesztjük, akkor csak a betűtípust állíthatjuk be (azt viszont akár különbözőképpen a cella kijelölt szövegrészein). Több cella formázásához tehát előzetesen ki kell jelölnünk a formázandó tartományt.

A cellák formázásakor megadjuk a cella tartalmának megjelenését, vagyis a betűtípust és méretet, a szöveghatásokat, a tartalom igazítását és elhelyezését, a cella szegélyezését, hátterét és szövegszínét. Beállíthatunk egyes tartalomtól függő tulajdonságokat is. A sor és oszlopformázás során a sorba vagy oszlopba tartozó összes cella méretét befolyásoljuk. Üres cella formázásakor – ha az a tartalmára vonatkozik – a később bevitt tartalom felveszi a korábban meghatározott formát.

Számformátumok

Az alábbi formázások akkor alkalmazhatók, ha a szerkesztőléc nem aktív. Új munkalapon minden cella alapértelmezetten Normál formátumú. Az ilyen cel­lák­ba írt számot a program a tartalomtól függően formázza (például számot jobbra, szöveget balra igazítva, negatív számokat pirosra színezve stb.).

A Kezdőlap szalag Betűtípus, Igazítás, vagy Szám csoportneve utáni ikonnal vagy a Ctrl+1 bil­lentyű­kom­bi­nációval, illetve a Kezdőlap/Cellák/Formátum/Cellák formázása paranccsal megjelenített párbeszédpanel Szám lapján a kijelölt cellák­ban alkalmazandó megjelenítési formátumot szabjuk meg. Ez teljesen megegyezik az Excel korábbi változatában megismert lehetőséggel (lásd az ábrát).

Az Ezres csoport jelölőnégyzet három számjegyenként szóközt illeszt a szám karakterei közé, de az ilyen (vagy a pénznem stb.) formátumú cellákkal is számként dolgozhatunk a képletekben. A Kategória lista a számformátumokat csoportosítva ajánlja fel. Ezek közül választva a kategória beépített és felhasználói formátumai megjelennek a Formátumkód mező alatti listán, mely a kategóriához tartozó összes formátumot felsorolja. Ezek a beépített formátumok mindig elérhetők maradnak, nem törölhetők. Készíthetünk saját formákat is. Ehhez az Egyéni elemet választjuk ki a Kategória listán.

Egyéni számformátum beállítása

A Formátumkód mezőben megjelenik a fenti mezőkben kijelölt formátum. Ennek szerkesztésével felhasználói formátumot hozhatunk létre. Az új formátumot is ide írjuk be (figyeljük meg az ábrán, hogy a pozitív számok formázására alkalmazott maszk a ; karakter előtt, a negatívoké a ; karakter mögött áll). A kialakított felhasználói formátum a megfelelő kategória része lesz. A program az aktív cella tartalmán mutatja be a formázás eredményét a Minta mezőben.

Dátum formátumok

A dátumformátumok a dátumértékek helyes megjelenítéséhez használhatók. Korábban láttuk, hogy egyes dátumműveletek eredményei számként vagy dátumként jelennek meg (nekünk esetleg pont fordítva van szükségünk rá). A negatív dátumok ###### karaktersorozatként jelennek meg, ezeknek képezzük ellentettjét.

Pénznem formátumok

Szintén az operációs rendszer (területfüggő nyelv) beál­lí­tásai határozzák meg a Könyvelői és Pénznem formá­tu­mokat. A magyar nyelvű rendszereken például alapértelmezett a Ft pénznem. A Könyvelői és Pénznem kategóriákat választva beállíthatunk ettől eltérő valuta megjelölést és igazítási módot is.

Alapértelmezetten azonban ezres elválasztással, jobbra igazítva ábrázoljuk a pénznemeket. A könyvelői formátum az egy oszlopban található számok tizedes jeleit egymás fölé rendezi. Az így formázott cellák a műveletek során számként viselkednek (matematikai műveleteket végezhetünk velük). Pénznemformátumot állít be a Kezdőlap szalag Pénznem ikonja is.

Százalék formátumok

A százalék formátum választásakor csak a tizedesek száma állítható be. Alkalmazásakor vigyáznunk kell, hogy valódi viszonyszámon érvényesítsük (lásd az ábrát). Az így formázott számokat ugyanis az Excel megszorozza 100-al, hogy a képletekben alkalmazva helyes eredményt adjanak.

A százalékformátum hibás alkalmazása téves eredményt ad

Cellaformázás – szöveg

A cellák tartalmának megjelenése számként formázott cellák esetében is tovább alakítható, kiemelhető a szövegformák alkal­mazásával. Cellák formázása párbeszédpanel Betűtípus lapján a szövegjellemzőket hatá­rozzuk meg. Aktív szerkesztőlécnél csak ez a lap jelenik meg. A beállítások egy része megadható a Kezdőlap szalagról is. A párbeszédpaneles megoldás azért is előnyösebb, mert a Minta ablakrészben láthatóvá válik, hogy az ékezetes betűket a kiválasztott karakterkészlet sajátjaként tartalmazza, vagy helyettesítéssel állítja elő.

Megadhatjuk a kijelölt cellákban lévő szöveg betűtípusát, stílusát, betűméretét, színét, aláhúzását stb. A Betűtípus listán választjuk ki a kívánt betűtípust.

Cellatartalom elforgatása

Hosszabb oszlopfejek esetén érdemes az elnevezéseket függőleges tájolással megadni. Ez viszont nehezebben olvasható. Ezen segít a szöveg elforgatása, amelyet az Igazítás párbeszédpanel-lapon adunk meg (lásd az ábrát).

Az elforgatott szöveg helytakarékos, mégis olvasható

Cellatartomány szegélyezése, mintázata

A Cellák formázása párbeszédpanel Szegély lapjának beállításaival, illetve a Betűtípus csoport  Szegélyek gombja menüparancsaival a kijelölt celláknál szegélyt rajzolhatunk vagy törölhetjük a meglévő szegélyt. A szegélyhez alkalmazott vonal stílusát a Stílus mezőben adjuk meg. Ha a parancs kiadása előtt nem jelöltünk ki tartományt, akkor a paranccsal csak az aktuális cellát keretezzük be. A gomb menüparancsai között szegélyrajzoló és radírozó eszközöket is találunk, amelyeket egérhúzással használunk. E menüből is beállíthatjuk a vonalszínt és vonaltípust, amelyet a többi menüparancs alkalmaz. A menü További szegélyek parancsa szintén a Szegély panellapot jeleníti meg.

Az Elhelyezés csoport ikonjaival vesszük le a kijelölt tartomány szegélyét (Nincs), vagy adjuk meg, hogy a tartomány szélét vagy belsejét is szegélyezzük.

A Szegély csoport beállításaival megadhatjuk, hogy a program a keretet a kijelölt rész vagy annak belsejében lévő cellák mely oldalain helyezze el. Ha a csoportban sze­replő valamelyik elemről le akarjuk venni a korábban oda helyezett szegélyt, akkor kattintsunk a csoport megfelelő elemére. Az elemek kijelölése után adhatjuk meg a szegély jellemzőit a Stílus csoportban. A Szín listában a szegély színét adjuk meg. A cella ferde áthúzásának lehetőségét többek közt a listák sor- és oszlopazonosítói kereszteződésében alkalmaz­hatjuk.


Szegélyezéssel kizárt cella

Cellaméretek

Mint láttuk a cellák méretét a tartalomhoz igazítjuk vagy esztétikai szempontok alapján módosítjuk. Ha a Sorkizárt, illetve a Vízszintesen elosztva igazításokat választjuk, akkor a beállítást követő cellamagasság változás érvényesül a sor többi celláján is. A sormagasság egyébként a sorazonosítók közötti jel húzásával, valamint a Kezdőlap szalag Formátum gomb menüje parancsaival állítható be.

A szélességet az oszlopszélesség beállításával határozzuk meg. Ha számot (százalékot, pénznemet) tartalmazó cella szélessége nem elegendő a megjelenítéshez, akkor a cellatartalom helyett a ###### figyelmeztető kódot látjuk. Ilyenkor az oszlopazonosítók közötti jelre kétszer kattintva állítjuk be a normál, vagyis az oszlop legszélesebb cellájához igazodó szélességet.

Formátummásolás, törlés

A cellák tartalmának változatlanul hagyása mellett a cellák formátumát a Kezdőlap szalag Formátum­másoló ikonjával másik területre másolhatjuk. Ez a parancs a kijelölt cellákból és objek­tumokból csak a formátumokat másolja, ezeket ezután a kijelölt cellákba, objektu­mokba illeszti be.

Egyetlen cella formátumának másolásához a formátumot tartalmazó cellába állunk, majd ezután rákattintunk a Formátum másolása ikonra. Ezt követően – az egeres tartomány-kijelöléshez hasonló módon – nyomva tartott bal egérgomb mellett bejelöljük („befestjük”) azt a területet, amelyet a forráscella formátumára akarunk formázni.

A formátum törléséhez egy alapértel­mezett formátumú cella formáját másoljuk a törlendő cellára, vagy hasz­náljuk a Kezdőlap szalag Tartalom törlése4 For­má­tum törlése parancsát, illetve a Formátum törlése ikont.

Automatikus formázás

Különösen listák esetében egyszerűbb, ha a beépített táblázatstílusok közül választunk. Ekkor a Kezdőlap szalag Formázás táblázatként gombjából legördíthető galériából választjuk ki a mintát. Minden, az automatikus formázás­sal beállítható jellemző egyenként is megadható, azaz az automatikus formázás hatására megjelenő forma egyedi beállításokkal módosítható. Ezeket a tulajdonságokat korábban részleteztük.

Cellastílusok

A stílussal formázás nagy előnyéről még nem tettünk említést. Az egyik előnye az, hogy könnyen alkalmazható, bármikor elővehetjük akár új, akár régebbi munkafüzetet formázunk. A másik, legalább ilyen fontos előny, hogy a stílus módosításakor minden, a megnyitott munkafüzetben az adott stílussal formázott tartomány vagy cella azonnal felveszi az új stílusjellemzőket. A harmadik, szintén nem elhanyagolható előny az, hogy a stílusokkal biztosítható a dokumentumok egységes megjelenése. Ezt támogatandó az Excel lehetőséget biztosít a stílusok másik megnyitott munkafüzetből történő átvételére.

Cellastílus alkalmazásával tehát felgyorsíthatjuk a cellák formázását. A névvel ellátott formátum­kombinációt nevezzük stílusnak. Ha egy stílust megváltoztatunk, akkor az adott stílussal formázott összes cella stílusbeállításai, azaz formajellemzői megváltoznak. A cellastílus a szám, font, igazítás, szegélyek, mintázatok és védelem formátumtípust együttesen vagy részlegesen is tartalmazhatja.

A cellastílusok menüje

Az Excelnek több beépített stílusa van. Alapértelmezés szerint minden cella Normál stílusú. A stílusok jellemzőit egyenként, minden egyes jellemzőt külön-külön megváltoztathatjuk. A felhasználó által meghatározott stílusok a munkafüzet minden lapján elérhetők, egyéb­ként a stílusok másolhatók a munkafüzetek között.

A cellastílusok alkalmazása előtt jelöljük ki a formázandó cellát, majd kattintsunk a Kezdőlap szalag Cellastílusok gombjára, és a lenyíló menüben válasszuk ki a megfelelő stílust! Az új cellastílus létrehozásának első lépéseként adjuk ki a Cellastílusok gomb menüjének Új cellastílus parancsát! Az ezt követően megjelenő Stílus párbeszédpanelen adjunk nevet egyéni stílusunknak, a jelölőnégyzetekkel állítsuk be, mely formai elemeket akarunk a stílus részévé tenni, majd végezzük el a stílus kialakítását a Formátum gombbal megjelenített párbeszédpanel lapjain! A beállítható formátumokat az egyedi cellaformátumok kialakításánál ismertetjük.


A cellastílus tartalma

Az egyéni cellastílus a cellastílus menü tetején jelenik meg. Az egyéni cellastílusokkal végrehajtható műveletek a menüben kiválasztott stílus jobb egérgombos kattintással megjelenített helyi menüjének parancsaival hajthatók végre (lásd az ábrát). A stílus alkalmazásához egyszerűbb a kiválasztás után a stílus mintájára kattintani, de a helyi menüből módosíthatjuk, törölhetjük is a stílust.

A feltételes formázásra még visszatérünk a képletek használatának bemutatása után.