Finanční analýza

Každý podnikatel nebo vrcholový manažer firmy potřebuje mít k dispozici pro svá rozhodnutí sadu relevantních údajů, které mu podávají věrný obraz o současné situaci v jeho firmě. Pouze na základě dokonalé znalosti skutečného stavu finančního zdraví firmy je schopen přijímat zásadní rozhodnutí týkající se dlouhodobých plánů finančního i nefinančního charakteru.

Není přitom důležité znát jen momentální stav, ale je účelné sledovat dlouhodobé vývojové trendy, porovnávat své výsledky s konkurencí, odhalovat silné a slabé stránky podniku a především pak identifikovat příčiny, které k současné situaci vedly. Teprve poté je možné představit vhodná doporučení týkající se budoucího směřování firmy. Celý tento ucelený proces nazýváme finanční analýzou.

Uživateli finanční analýzy jsou všichni tzv. stakeholders, tj. osoby, které jsou nějakým způsobem zainteresovány na činnosti podniku. Mezi interní stakeholdery patří např. vlastníci, akcionáři a zaměstnanci firmy. Externí jsou poté zastoupeni obchodními partnery, bankami, potenciálními investory, státem a třeba i občany žijícími v těsném okolí firmy.

Podle míry angažovanosti jednotlivých subjektů na chodu podniku je vhodné uvažovat také o četnosti provádění finanční analýzy. Je zřejmé, že management podniku by měl mít k dispozici věrohodný obraz o svém finančním zdraví téměř neustále. Nicméně je jasné, že samotná hloubková analýza vyžaduje nemalé úsilí spojené s časovou a finanční investicí. Té je vhodné se věnovat alespoň jedenkrát ročně.