Podpůrná opatření pro žáky s autismem

Zkušenosti učitelů s žáky s autismem

„Díky Petrovi, studentovi s Aspergerovým syndromem, jsem se naučila oceňovat a při výuce využívat podrobných znalostí žáků, které značně přesahovaly rozsah probírané látky. Zároveň jsem vnímala, že i pro třídu jsou Petrovy znalosti obohacující jak informačně, tak také z toho důvodu, že dokázali ocenit jeho schopnosti, přestože se během výuky musejí vypořádávat s Petrovými zvláštními až někdy rušivými způsoby chování.“ (Jana, učitelka na gymnáziu, Praha)

„Trvalo mi velice dlouho, než jsem pochopila, že způsoby oceňování a chválení, které často působí motivačně na ostatní děti, na Jiřího, žáka s dětským autismem, vůbec nezabíraly. Naopak jsem ho velice mátla a v něm vzrůstalo napětí ze situace, kdy se mu dostávalo pozornosti, jejímuž významu on vůbec nerozuměl.“ (Klára, učitelka na ZŠ, Benešov)

Každý žák s autismem je jedinečnou bytostí a projevů chování a jeho specifik je s nadsázkou řečeno tolik, kolik je žáků s poruchou autistického spektra.

Na které potřeby musejí v praxi často pedagogové reagovat?

  • Potřeba jasné struktury (chaos při změnách), přehlednost, vyhovuje jim stereotyp, obtíže se mohou vyskytnout při přestávkách, volných hodinách, nestandardní výuce
  • Zvýšená unavitelnost (nutnost upravit organizaci výuky, zařadit relaxační přestávky, eliminovat přetěžování)
  • Nutná pomoc při „čtení“ sociálních situací, vysvětlování, komentování toho, co se děje
  • Pro porozumění pomáhají vizualizace, grafická znázornění, schémata
  • Často si žáci s PAS rozumí více s dospělými než s vrstevníky
  • Emoční odměňování (pochvala, oceňující mimika a gestika) nemusí být pro žáka s autismem srozumitelné
  • Nutná individuální práce (příprava testových materiálů, spolupráce s asistentem pedagoga, speciálním pedagogem) aj.

Jaká podpůrná opatření využít?

Podpůrná opatření pro žáky s autismem by vždy měla reagovat na skutečné potřeby konkrétního žáka, měla by být nastavena tak, aby pomohla žákovi, pedagogovi i celému třídnímu kolektivu zvládnout vzdělávací situaci co nejefektivněji.

Příklady či možnosti podpůrných opatření v rámci pěti stupňů podpory: