Povinnost inventarizace, přehled právních předpisů a základních pojmů

S opakovanou povinností provádět inventarizaci se setkává každý podnikatel, pravidelně se dotýká i zaměstnanců, jež může jejich zaměstnavatel provedením inventarizace pověřit, a s termínem „inventarizace“ – nebo častěji „inventura“ – přicházejí do styku rovněž občané v běžném životě. (V laické mluvě se často používá nesprávný pojem „inventura“, který však ve skutečnosti označuje pouze jednu z fází celého procesu inventarizace.)

Cílem tohoto e-Semináře je představit vám povinnostivztahující se k inventarizaci majetku a závazků podle platných právních předpisů a doporučit vám vhodné postupy pro její efektivní organizaci. V první lekci se podrobněji zaměříme na objasnění základních pojmů souvisejících s danou problematikou, dále na zákonem stanovenou povinnost provádět inventarizaci u účetních jednotek, podnikatelů vedoucích daňovou evidenci a neziskových subjektů, na periodicitu inventarizace a rovněž na přípravu celého procesu.

V závěru lekce najdete přehledné shrnutí a interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.