Povinnosti školy před a při přijetí

Zařazení žáka-cizince do školy je z pohledu jejího ředitele spojeno s poměrně náročným administrativním procesem. Řada ředitelů se v minulosti obracela na školská poradenská zařízení a řešila situace, kdy bylo ze strany těchto zařízení odmítnuto vyšetření žáka-cizince s odůvodněním, že školským poradenským zařízením nejsou obecně jasně vymezeny diagnostické nástroje a chybí dostatečné zajištění služeb tlumočníků.

K situaci poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům se v minulosti podrobně vyjádřila Česká školní inspekce tzv. Stanoviskem České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům (Čj.: ČŠIG – 1695/17-G21).

Ze stanoviska zcela jasně vyplývá, že žák-cizinec nemůže být vyčleněn ze systému poskytování podpůrných opatření.

V České republice má otázka začlenění cizinců do společnosti zásadní význam. Začlenění patří k prioritám v oblasti dlouhodobé sociální udržitelnosti a prevence kriminality.

  • Inkluzivní vzdělávání

 V rámci tzv. revize inkluze se MŠMT rozhodlo upravit některé principy vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem byla snaha snížit administrativní zátěž škol, ulevit přetíženým poradenským zařízením a snížit náklady na podpůrná opatření.