Povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

V poslední lekci našeho e-Learningu se budeme věnovat zcela zásadní problematice řešení pracovních úrazů, a sice povinnostem zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání a poskytování náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Jde o zásadní otázky pro zaměstnance i zaměstnavatele, jejichž cílem má být reparace újmy na zdraví poškozeného zaměstnance, náhrada souvisejících škod a zajištění materiálního zabezpečení zaměstnance, to vše na principu právní jistoty a v souladu se zásadou dobrých mravů.

Zároveň nás v této lekci  zajímá problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání s ohledem na vliv nového občanského zákoníku, legislativní osud zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, na dříve přijaté změny právních předpisů a dále s ohledem na poslední novelu zákoníku práce, provedenou zákonem č. 285/2020 Sb.

Jednadřívějších novel zákoníku práce  mj. mění terminologii, resp. uvádí do souladu terminologii v zákoníku práce s terminologií používanou novým občanským zákoníkem. Namísto „odpovědnost zaměstnavatele za škodu“ proto používáme již nový termín „povinnost zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy“, přičemž ohledně majetkové újmy je zavedena legislativní zkratka „škoda“, takže hovoříme o náhradě škody a nemajetkové újmy namísto „odškodnění“. Nemajetkovou újmou rozumíme zejména poškození zdraví a ztížení společenského uplatnění, případně další zásahy do osobnostních práv.

V závěru lekce najdete jako vždy interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.