Pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Pracovnělékařské služby a jejich právní úprava doznaly již v roce 2012 zásadních změn. K novelizaci právní úpravy se zásadními dopady do praxe došlo následně v průběhu roku 2013, dále v roce 2015 s účinností od 1. 5. 2015 a další změny v souvislosti s přijetím atomového zákona vstoupily v účinnost od 1. 1. 2017. Další změnu pokud jde o pracovnělékařské služby přinesla novela zákona o specifických zdravotních službách pod  č. 202/2017 Sb.,  účinná od 1.11.2017.

Poznámka: Počínaje rokem 2012 jde zejména (avšak zdaleka nikoliv výhradně) o změnu terminologickou – do 31. 3. 2012 byla předmětná oblast označována jako závodní preventivní péče (a další služby související), s účinností zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tj. od 1. 4. 2012, hovoříme o pracovnělékařských službách, posudkové péči a posuzování nemocí z povolání.

Změny se dotkly zejména vymezení rozsahu a obsahu pracovnělékařských služeb, povinností zaměstnavatelů v této oblasti a posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců, respektive osob ucházejících se o zaměstnání, k výkonu práce. Závažným dopadem nové právní úpravy pro praxi i právní legitimitu pracovněprávních vztahů jsou zejména právní i praktické důsledky zdravotní způsobilosti a případné zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance, respektive uchazeče o zaměstnání, k výkonu práce. Novelizovaná právní úprava přinesla dále podstatné změny, i pokud jde o periodicitu, účel a způsob provádění všech druhů pracovnělékařských prohlídek.

Cílem této lekce je provést vás bezpečně úskalím  právní úpravy a její praktické aplikace, přispět k základní orientaci v problematice a seznámit vás s praktickými dopady a správnými postupy v této oblasti, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak z pohledu zaměstnanců.

V závěru lekce najdete jako vždy interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.