Příprava hodnocení

První lekce našeho e-Learningu představovala základní vstup do problematiky hodnocení zaměstnanců. Uvedli jsme v ní, že se tento proces skládá ze tří na sebe navazujících fází, z nichž každá má svou nezastupitelnou funkci, a sice z důkladné přípravy, realizace a vyhodnocení výsledků. Každé z těchto fází jsme přislíbili věnovat jednu z dalších lekcí.

Obsahem druhé lekce tedy bude příprava hodnocení a vše, co s ní souvisí. Vzhledem k tomu, že má pro úspěch hodnocení skutečně klíčovou roli, rozeberme si ji velmi zevrubně po jejích jednotlivých etapách, a to hned v následující kapitole.

Připojujeme rovněž ukázky několika praktických formulářů, a to pro popis pracovní pozice, pro hodnocení výkonu a pro hodnocení potenciálu zaměstnance. Tyto formuláře vám poslouží jako vzor, který si po určité úpravě snadno přizpůsobíte svým potřebám a nárokům vaší společnosti.

Dále se budeme věnovat cílům jakožto nejdůležitější součásti systému hodnocení, od níž by se měly veškeré naše snahy odvíjet. Vysvětlíme si, jak cíle správně stanovit, aby skutečně odrážely požadovaný postup, byly splnitelné a postavené na pevných základech.

Zaměříme se na tvrdá a měkká kritéria hodnocení, na jejichž základě bude jasné, co přesně hodnotíme, a také na hodnoticí měřítka, která určují míru dosažení daného kritéria a představují základní hodnoticí stupnici. Vše povede k tomu, aby si hodnocený, hodnotitel i vedení společnosti utvořili maximálně objektivní představu o tom, jak daný pracovník plní úkoly spjaté s danou pracovní pozicí, kde jsou jeho přednosti a slabiny i jak je možné jej do budoucna podpořit v rozvoji.

V závěru lekce si opět budete moci prověřit své znalosti prostřednictvím interaktivního testu.