Průběh inventarizace

Ve druhé lekci se budeme věnovat přípravě a průběhu inventarizace, zejména periodické inventarizace, provedení inventur, povinnosti vystavovat inventurní soupisy a náležitostem inventurních soupisů.

S provedením inventarizace úzce souvisí i oceňování majetku a závazků, proto se zmíníme také o oceňování majetku a závazků u účetních jednotek a o oceňování majetku, pohledávek a dluhů u poplatníků vedoucích daňovou evidenci pro účely daně z příjmů.

Rovněž zahájíme výklad týkající se průběhu inventur u vybraných druhů majetku a závazků – v této lekci se budeme věnovat inventurám u staveb a pozemků, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a u dlouhodobého nehmotného majetku.

V závěru lekce opět najdete přehledné shrnutí a interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.