További szerkeszthető dokumentumok és kitöltési útmutatók Copy

A modell működésének rövid ismertetése 

Cash flow terv 2019 munkalap 

A mellékelt modell kiinduló táblája a cash flow terv 2019 munkalap. Ennek segítségével integráltan lehet cash flow-t és eredményt tervezni havi bontásban a kiinduló 2019 évre. 

A bevételi, valamint költség, kiadás oldali tervsorok 

A tervben az alaptevékenység bevételei és kapcsolódó változó költségei elkülönítetten szerepelnek, a további sorokon a cég általános költségeit lehet tételesen tervezni. Az általános költségek között csak azokat a tételeket szerepeltettük, melyek ténylegesen tervezhetők egy átlagos vállalkozás esetében, nem törekedtünk a teljes részletességű számlatükör felvételére. 

Alaptevékenységhez kapcsolódó beruházás 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházás esetében, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a beruházás elvárt hozama (ROIC) alapján határozzuk meg az elért nyereséget, melyet az Alaptevékenység bevételein belül mutatunk ki. Ennek oka az, hogy a bevételek és költségek elkülönített megjelenítése esetén részletesen ismerni kellene a költségoldal szerkezetét, mely az általános célú modell esetében nem áll fenn. Természetesen konkrét értékelési feladat esetében ezt minden esetben meg szoktuk határozni, külön résztáblákon modellezzük, és elkülönítetten építjük be az értékelésbe. 

A beruházások elvárt megtérülését a CF Terv munkalapon lehet megadni százalékos formában. 

Amortizáció  

Mivel a cég eszközállományának összetétele ismeretlen, ezért ebben az egyszerűsített modellben az amortizáció tételes tervezése, megadása mellett döntöttünk. 

A későbbiekben a modell ilyen irányban is bővíthető, azaz az eszközcsoportok elkülönített nyilvántartásával, a hozzájuk tartozó leírtsági fok, leírási kulcs, leírási mód stb. megadásával automatikus, részletes értékcsökkenés tervezés alakítható ki kiegészítő adattáblák használatával. A cég beruházásait ebben az esetben a kategóriákkal összhangban kell tervezni, és aktiválási idejüket is pontosan tárolni kell. 

Adók 

A modell kalkulált adókkal dolgozik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy tervező modell, mely esetében elfogadható pontosságú, hogy a társasági adó esetében a kalkulált eredmény és az adókulcs szorzataként határozzuk meg a fizetendő adókat, azaz az adóalap- illetve adókorrekciós tételeket nem szerepeltetjük a képletben. 

Az egyéb adónemek esetében a legjellemzőbbeket tüntettük fel külön soron a tervben, természetesen ezen felül egyéb egyedi adónemek, mint pl. idegenforgalmi adó stb. terhelik a cégeket. Az iparűzési adó és a kulturális járulék esetében nem rögzítettünk számítási algoritmust a tervben, mert túl sok egyedi szabályt, tételt kellene figyelembe venni ahhoz, hogy a kalkuláció reális legyen. 

A társasági adó esetében, a Cash flow Terv 2019 munkalapon a J oszlopban lehet megadni a megelőző évek eredményét, így a program a megfelelő hónapba beállítja az adófizetési kötelezettséget. 

Elhatárolások 

A táblázat K és X oszlopaiba a nyitó tény, illetve tervezett záró elhatárolás értékei rögzíthetők be, így teremthető meg a kapcsolat az időszaki (éves) cash flow és az eredmény között. A 2015-2018 időszakra elhatárolásokat nem tervezünk tételesen, mert nem állnak rendelkezésre a szükséges alapadatok annak meghatározásához, így azzal az egyszerűsítő feltétellel éltünk, hogy az éves szintű cash flow bevétel és költség, kiadás elemeinek egyenlegét megfeleltetjük az eredménynek, ami terv szinten elfogadható. (A későbbiekben, ez irányú igény esetén a modellt az alaptevékeny-séghez kapcsolódó szerződés-nyilvántartó – fizetés-ütemező táblával tervezzük kiegészíteni, mely alapján modellezhető lesz az éveken átnyúló szerződések egyedi fizetési feltételei miatti elhatárolás is). 

Emberi erőforrás-tervezés 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás költségeit egységesen, állományi szemléletben, egy helyen, a Személyi jellegű nevű munkalapon tervezzük. Itt hét bérkategóriát lehet meghatározni, és ahhoz kapcsolódóan kell megadni, hogy az adott évben mekkora létszámot kívánunk foglalkoztatni. Minden egyes kategóriához meg lehet határozni a bruttó bér összegét, melynek vonzatait automatikusan számolja a program és átvezeti a megfelelő cash flow táblákba. A kalkuláció során figyelembe vettük a korrekciós tételeket is, azonban 2019. évben a havi bértömeget egyenletesen állítottuk be az egyes hónapokra. 

Nyitó értékek 

A Cash flow Terv 2019 munkalap J oszlopában lehet megadni a megfelelő tételek nyitó értékét. A Készletek, vevőállomány, szállítóállomány, hitelek, kölcsönök és pénzeszközök esetében ide kell beírni a 2018. évi záró értéket annak érdekében, hogy a program az állományváltozást és az időszak végi értéket is képes legyen számolni. 

Áfa-kalkuláció 

A program automatikusan kiszámolja a tervadatok alapján a költségvetéssel szembeni ÁFA egyenleg alakulását, és ez alapján a fizetendő, illetve visszaigényelhető áfa értékét is. 

Működő-tőke szükséglet tervezése 

A működő-tőke szükséglet tervezése esetén az egyik legelterjedtebben alkalmazott módszert alkalmaztuk, azaz az alaptevékenység százalékában fejeztük ki az átlagos készlet-, vevő- és szállító-állomány értékét, és ezek változását állítottuk be a táblázat megfelelő sorába. A százalékos kulcsot a Paraméterek munkalapon lehet megadni. 

Cash flow, kumulált cash flow szerepe 

A Cash Flow Terv 2019 tábla Cash flow sora a táblázatban szereplő tételek alapján direkt valós cash flow-t (havi pénzeszközállomány változást) számol, és ezek a havi értékek, valamint a nyitó pénzeszközállomány összesítéseként a kumulált cash flow soron jelenik meg a kalkulált havi záró pénzeszköz-állomány értéke. Ez természetesen nem lehet negatív. Ha a tervezés során a havi záró pénzeszközállomány negatívvá válik, akkor figyelmeztetésként az érték piros színnel jelenik meg a táblázatban. 

CF Terv tábla 

A CF Terv tábla tartalmazza a 2019–2023-ig terjedő ötéves időszakra tervezett éves pénzeszközállomány-változást. A bevétel és költség, kiadás sorok értéke a Paraméterek tábla használatával vezérelhető, melynek ismertetésére ott térünk ki. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a Cash-flow-2019 munkalaphoz hasonlóan a Kumulált cash flow értéke itt sem lehet negatív a végleges tervváltozat kialakítását követően. 

Az értékelés során az FCFF (Free Cash Flow to Firm) érték, azaz a működési pénzáramlások alapján számolunk jelenértéket, mely a pénzügyi és rendkívüli tételeket figyelmen kívül hagyja. 

A hitelek, kölcsönök, beruházások, tőke valamint osztalékmozgások értékét ezen a munkalapon lehet szabályozni, hogy szemléletes módon nyomon lehessen követni azoknak a pénzáramlásokra gyakorolt hatását. E tételek értékét célszerű a működési bevételek valamint a költségek, kiadások tervezését követően meghatározni, hiszen viszonylag nagymértékben függetleníthetők azoktól. Nagyon fontos, hogy a beruházások értékének módosítását követően ne felejtsük el a tervezett amortizáció értékét is korrigálni. 

Paraméter tábla 

A Paraméter munkalap nagyon fontos szerepet tölt be a modellben, mert az ezen szereplő paraméterek segítségével vezérelhetők a bevételek és a költségek, kiadások. A táblázat fejében lehet megadni a várható infláció mértékét, míg a K oszlopban lehet jelölni, hogy az adott tervsorra érvényesíthető-e az infláció az 1 szám beírásával. Azokban a sorokban, melyek esetében a P oszlopban %-jel szerepel, azt lehet meghatározni, hogy a tervsor értéke mekkora lesz a megelőző évi értékhez képest reálértékben. A program a tervértéket a százalékos mérték és az 1+infláció tényező szorzataként adja meg (ha az adott sorra érvényesíthető az infláció). 

A százalékos értékek megadásával két hatás modellezhető: az egyes sorok közötti árarány-változások és a reál teljesítménynövekedés hatása. 

Ha a K oszlopban Ft jel szerepel az adott tervsorban, akkor ott az állományi értéket lehet megadni. Jellemzően azoknál a tervsoroknál kell tényértéket megadni, melyek esetében jelentős, nem modellezhető ingadozás van az egyes évek értékei között. 

Saját tőke elvárt hozama tábla 

Ezen a munkalapon lehet megadni az összehasonlítható amerikai vállalati, vagy iparági tőkeáttételes béta, illetve eladósodottság értéket, mely alapján a könyvben leírt számítással meghatározza a program az adott iparágban, magyar vállalkozásban a saját tőke után elvárható forint alapú hozamot. Ezt az értéket veszi át a CF Terv tábla Saját tőke költsége sora. A saját tőke költségét a tervezési időszakra állandónak tekintjük. 

Értékelés a CF Terv táblában 

A CF Terv tábla a fent leírt módon átveszi a saját tőke elvárt hozamát. Emellett a tőkeszerkezettel kapcsolatos információkat kell megadni, a saját tőke hányadot, illetve a hitelek átlagos költségét. Ezek alapján a táblázat kiszámolja az adott évre vonatkozó súlyozott tőkeköltséget. 

A működési pénzáramlások (FCFF) és a súlyozott tőkeköltség (WACC) alapján kerül meghatározásra az adott évi pénzáramlások jelenértéke. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ötödik évet követő működés modellezésére maradványértéket határozunk meg. Azt feltételezzük, hogy a „Fenntartható bevétel növekedési ütem az 5. évet követően” paraméter értékének megfelelő ütemben növeli a cég működési eredményét, így a növekvő tagú örökjáradék képlettel kiszámítható az ötödik évre vonatkozó jövőbeli értéke, majd a tőkeköltség alapján annak jelenértéke. Természetesen a paraméter szabályozásával stagnáló, illetve csökkenő eredmény is jól modellezhető. 

Korrekció tábla 

A könyvben részletesen kitértünk a tulajdon módja, méret, és irányítás eltéréséből fakadó érték-különbözetekre. Az ott leírt modellt képezik le az ezen a munkalapon tárolt összefüggések. A CF Terv táblán szereplő diszkontált cash flow alapú értékelés „nyers” eredményét korrigálni kell annak megfelelően, hogy a három felsorolt tényező mely értéke áll fenn. A diszkontált cash flow alapú értékelés végeredményét a megfelelő diszkont faktorral megszorozva kapjuk a közelítő cégértéket. 

EK tábla 

Ez a munkalap Eredmény-kimutatást tartalmaz a 2018–2023 évek közötti időszakra. A tervértékek alapján a 2019–2023 évek adatai automatikusan feltöltésre kerülnek. A 2018. évi tényadatok feltöltése többek között azért ajánlott, mert azt a 2019. évi részletes terv alapján számolt kalkulált eredmény-kimutatással összevetve könnyedén ellenőrizhetjük a terv realitását.