Výkaz o peněžních tocích

Úvodem této kapitoly si položme jednu otázku: Je možné, aby firma, která je vysoce zisková, nebyla schopna plnit své závazky? Praxe v České republice, ale i jinde ve světě ukazuje, že ano. Dokonce se nejedná o nijak vzácný jev. Abychom zjistili, jak k takové situaci může dojít, potřebujeme znát skutečný stav našich peněžních prostředků a objemy, v jakých tečou ven a dovnitř naší společnosti. Za tímto účelem sestavujeme třetí účetní výkaz, a tím je výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash flow. Podobně jako výkaz zisku a ztráty obsahuje výkaz cash flow tokové veličiny za určité období. Konkrétně se jedná o příjmy a výdaje.

 Příjmy – reálné peníze, které fyzicky přitékají do firmy (do pokladny nebo na bankovní účet), bez ohledu na jejich původ.

 Výdaje – reálné peníze, které fyzicky odcházejí z firmy, opět bez ohledu na to, komu jsou vypláceny.