Výkaz zisku a ztráty

Pokud se zaměříme na další z cílů firmy, tj. na tvorbu zisku, budeme muset analyzovat výkaz zisku a ztráty, který je často také lidově nazýván „výsledovka“. Z rozvahy máme sice možnost vyčíst na straně pasiv hodnotu dosaženého zisku, ale pouze agregovaně. Detailnější pohled nám poskytne právě výsledovka.

Abychom pochopili konstrukci tohoto účetního výkazu, je potřeba si nejdříve připomenout, jak je vlastně tvořen zisk firmy.

Každá tržně orientovaná firma si nechává za své výrobky a služby od svých zákazníků platit. Tím realizuje své výnosy. Zároveň při tvorbě produktu (výrobku nebo služby) dochází ke spotřebě výrobních faktorů (práce, zásoby, majetek), čímž vznikají náklady. Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje zisk.

Na rozdíl od rozvahy, kdy jsme zkoumali stav jednotlivých složek aktiv a pasiv k určitému dni, je logické, že výnosy, náklady, a tedy i zisk jsou tvořeny za určité období. Hovoříme tak o tokových veličinách.

 Výnosy jsou penězi vyjádřené prodané výrobky nebo poskytnuté služby zákazníkům, bez ohledu na to, zda v daném období došlo k jejich úhradě, či nikoli.

 Náklady jsou penězi vyjádřená spotřeba, opět bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě, či nikoli.

Výnosy, náklady i zisk se ve výkazu zisku a ztráty objevují hned několikrát, a to v různých formách a pod různými názvy. Jejich základní rozdělení je provedeno na základě činností,

kde dochází k jejich vzniku:

  • provozní činnost,
  • finanční činnost,
  • mimořádná činnost.