A szabályzat tartalmát a rendelet 3. §-a tartalmazza, ezek az alábbiak

 • „a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 • Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
 • a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).”

A szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni, ami a tűzjelzés módját, az épület elhagyásának lehetőségeit, illetve az egyes személyekre háruló tűzzel kapcsolatos feladatokat tartalmazza részletesen. A tűzriadó tervnek része továbbá egy helyszínrajz, amelyen be kell jelölni a tűzvédelmi szempontból fontos eszközöket, helyiségeket. A terv fontos részét képezi az egyes veszélyforrásoknak a kiemelése és leírása, amelyek a létesítmény területén előfordulnak. 

Ilyenek például a tűzjelző készülékek, a közműelzáró szerelvények stb. 

C:\Users\petren\Downloads\fire-detector-2117977_640.jpg

Tűzriadó tervet kell készíteni:

„a) épületrészre, épületre, ha az

 • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 • 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.”

Az előzőekben a szabályzat tartalmának, illetve szükségességének jogszabályi hátterével ismerkedtünk meg, azonban kérdésként merülhet fel: 

Ki az, aki elkészítheti a tűzvédelmi szabályzatot?

A tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez tűzvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie az azt készítőnek.

A régebbi szabályozás alapján a cégvezető adta ki a szabályzatot, az elkészítésével kapcsolatos követelményrendszer pedig nem volt megállapítva. Jelenleg azonban nem ez a helyzet; a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez tűzvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie az azt készítőnek.

A képzési követelményekről régen a 10/2008. ÖTM rendeletben találhattunk előírásokat, a jelenleg hatályos ezzel kapcsolatos jogszabály a 9/2015. (III. 25.)  BM rendelet, amely nemcsak a gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatásban álló tűzvédelmi megbízottakra ír elő képzési követelményt, hanem a szabályzat készítésével kapcsolatosan is.