Bodový systém a řidiči referentských vozidel

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, tzv. „autoškolský zákon“, mimo jiné stanovuje:

 • podmínky pro provozování autoškol,
 • podmínky výuky a výcviku žadatelů o řidičský průkaz,
 • vydávání a odebírání osvědčení učitelům autoškol a jejich práva a povinnosti,
 • způsob provádění zkoušek žadatelů o řidičský průkaz,
 • způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
 • znalosti v ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,
 • přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení.

Řidičů referentských vozidel se tento zákon týká ve dvou případech:

 • v případě tzv. zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení,
 • v případě, že řidič dosáhne 12 bodů dle odst. 3 § 123c) zákona č. 361/2000 Sb. a je vyzván k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu.


Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se záznamem bodů

Má-li řidič v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, může se přihlásit na školení bezpečné jízdy.

Důležité
Jedná se o řidiče, kteří nemají v celkovém součtu zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6 a více body (v současné době již 6-ti bodové přestupky neexistují, byly převedeny do kategorie 7-mi bodových přestupků, což v zákoně č. 247/2000 Sb. není aktualizováno).

Školení bezpečné jízdy se skládá z těchto disciplín:

 • teorie řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy,
 • nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich prevence,
 • důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

 Důležité
Po úspěšném absolvování školení bezpečné jízdy se řidiči podle odstavce 4 § 123e) zákona č. 361/2000 Sb. odečtou 3 body.

Akreditovanými středisky pro provádění školení bezpečné jízdy jsou:

Poznámka: Odečet bodů neprovádí výcvikové středisko bezpečné jízdy, ale příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (podle trvalého pobytu řidiče), a to na základě písemně podané žádosti. Je potřeba si zažádat nejpozději do 1 měsíce po řádném ukončení školení bezpečné jízdy. K žádosti o odečet bodů je nutné přiložit potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy, které vystaví středisko bezpečné jízdy.

Vzory „Žádost o odečet bodů“ a „Potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy“ budou součástí 4. lekce.


Postup při dosažení 12 bodů

Dosáhne-li řidič 12 bodů podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., je příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností neprodleně písemně nebo elektronickou cestou vyzván k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

 Důležité
Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo toto oznámení doručeno. Po dobu 1 roku se na něj vztahuje zákaz řízení motorových vozidel.

Následně se musí podrobit:

 • vyšetření o zdravotní způsobilosti (před psychologickým vyšetřením), které není starší než 30 dní, a dále zajistit výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní,
 • psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.,
 • zkoušce z provozu na pozemních komunikacích a ze zdravotnické přípravy v rozsahu žadatele o řidičský průkaz – zkouška probíhá prostřednictvím testu a přezkoušení z praktické jízdy podle § 44 zákona č. 247/2000 Sb.

Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl.

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti. V opačném případě se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Při dosažení počtu 12 bodů může řidič jednat následovně:

 • nesouhlasí-li s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
 • shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.
 • shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.
 • podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému záznamu bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

 Důležité
Mezi lidmi a na internetových diskuzích koluje velmi mnoho „dobrých rad a doporučení” jak v tomto případě takzvaně postupovat. Doporučujeme se obrátit na seriózní advokátní kancelář s prokazatelným počtem úspěšně vyřešených případů a ověřenou historií a veškerou problematiku a následné kroky bezodkladně s nimi konzultovat, popř. ji zmocnit zastupováním. Nesvěřovat se tzv. do rukou “neověřených nebo neznýmých odborníků” bez jakékoliv historie. Počty prohraných sporů na soudech jsou varující.

Ministerstvo dopravy připravuje změnu v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která se bude týkat bodového systému.

 Důležité
Není pravda, že po 6 měsících lze žádat o prominutí zbytku jednoroční lhůty a o vrácení řidičského průkazu. Lhůta 1 rok je stanovena zákonem a je nutné ji bezpodmínečně dodržet
Nejedná-li se o řidiče skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, neprovádí se zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla.
Dopravně psychologické vyšetření provádí pouze psycholog, kterému ministerstvo dopravy udělilo akreditaci.

Bodovému systému dopravních přestupků se budeme podrobněji věnovat ve 4. lekci.

 Upozornění
Psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., se mimo dosažení celkového počtu 12 bodů musí dále podrobit řidiči,


•  kterým bylo soudem uložen zákaz činnosti spočívající v řízení motorového vozidla,


•  řidiči, kterým byl správním orgánem uložen správní test spočívající v řízení motorového vozidla na dobu nejméně 6 měsíců,


•  řidiči, kterých s týká podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, kteří se v průběhu zkušební doby zavázali zdržet se řízení motorových vozidel.

Velmi záludný je zákaz řízení správním orgánem na dobu nejméně 6měsíců, protože při prostudování bodového systému se tento trest vztahuje na velmi mnoho dopravních přestupků a dokonce i na dopravní přestupky bez bodového ohodnocení.