Cash flow terv 2019 munkalap

A mellékelt modell kiinduló táblája a cash flow terv 2019 munkalap. Ennek segítségével integráltan lehet cash flow-t és eredményt tervezni havi bontásban a kiinduló 2019 évre. 

A bevételi, valamint költség, kiadás oldali tervsorok

A tervben az alaptevékenység bevételei és kapcsolódó változó költségei elkülönítetten szerepelnek, a további sorokon a cég általános költségeit lehet tételesen tervezni. Az általános költségek között csak azokat a tételeket szerepeltettük, melyek ténylegesen tervezhetők egy átlagos vállalkozás esetében, nem törekedtünk a teljes részletességű számlatükör felvételére. 

Alaptevékenységhez kapcsolódó beruházás

Az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházás esetében, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a beruházás elvárt hozama (ROIC) alapján határozzuk meg az elért nyereséget, melyet az Alaptevékenység bevételein belül mutatunk ki. Ennek oka az, hogy a bevételek és költségek elkülönített megjelenítése esetén részletesen ismerni kellene a költségoldal szerkezetét, mely az általános célú modell esetében nem áll fenn. Természetesen konkrét értékelési feladat esetében ezt minden esetben meg szoktuk határozni, külön résztáblákon modellezzük, és elkülönítetten építjük be az értékelésbe. 

A beruházások elvárt megtérülését a CF Terv munkalapon lehet megadni százalékos formában. 

Amortizáció 

Mivel a cég eszközállományának összetétele ismeretlen, ezért ebben az egyszerűsített modellben az amortizáció tételes tervezése, megadása mellett döntöttünk. 

A későbbiekben a modell ilyen irányban is bővíthető, azaz az eszközcsoportok elkülönített nyilvántartásával, a hozzájuk tartozó leírtsági fok, leírási kulcs, leírási mód stb. megadásával automatikus, részletes értékcsökkenés tervezés alakítható ki kiegészítő adattáblák használatával. A cég beruházásait ebben az esetben a kategóriákkal összhangban kell tervezni, és aktiválási idejüket is pontosan tárolni kell. 

Adók

A modell kalkulált adókkal dolgozik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy tervező modell, mely esetében elfogadható pontosságú, hogy a társasági adó esetében a kalkulált eredmény és az adókulcs szorzataként határozzuk meg a fizetendő adókat, azaz az adóalap- illetve adókorrekciós tételeket nem szerepeltetjük a képletben. 

Az egyéb adónemek esetében a legjellemzőbbeket tüntettük fel külön soron a tervben, természetesen ezen felül egyéb egyedi adónemek, mint pl. idegenforgalmi adó stb. terhelik a cégeket. Az iparűzési adó és a kulturális járulék esetében nem rögzítettünk számítási algoritmust a tervben, mert túl sok egyedi szabályt, tételt kellene figyelembe venni ahhoz, hogy a kalkuláció reális legyen. 

A társasági adó esetében, a Cash flow Terv 2019 munkalapon a J oszlopban lehet megadni a megelőző évek eredményét, így a program a megfelelő hónapba beállítja az adófizetési kötelezettséget. 

Elhatárolások

A táblázat K és X oszlopaiba a nyitó tény, illetve tervezett záró elhatárolás értékei rögzíthetők be, így teremthető meg a kapcsolat az időszaki (éves) cash flow és az eredmény között. A 2015-2018 időszakra elhatárolásokat nem tervezünk tételesen, mert nem állnak rendelkezésre a szükséges alapadatok annak meghatározásához, így azzal az egyszerűsítő feltétellel éltünk, hogy az éves szintű cash flow bevétel és költség, kiadás elemeinek egyenlegét megfeleltetjük az eredménynek, ami terv szinten elfogadható. (A későbbiekben, ez irányú igény esetén a modellt az alaptevékeny-séghez kapcsolódó szerződés-nyilvántartó – fizetés-ütemező táblával tervezzük kiegészíteni, mely alapján modellezhető lesz az éveken átnyúló szerződések egyedi fizetési feltételei miatti elhatárolás is). 

Emberi erőforrás-tervezés

Az emberi erőforrás-gazdálkodás költségeit egységesen, állományi szemléletben, egy helyen, a Személyi jellegű nevű munkalapon tervezzük. Itt hét bérkategóriát lehet meghatározni, és ahhoz kapcsolódóan kell megadni, hogy az adott évben mekkora létszámot kívánunk foglalkoztatni. Minden egyes kategóriához meg lehet határozni a bruttó bér összegét, melynek vonzatait automatikusan számolja a program és átvezeti a megfelelő cash flow táblákba. A kalkuláció során figyelembe vettük a korrekciós tételeket is, azonban 2019. évben a havi bértömeget egyenletesen állítottuk be az egyes hónapokra. 

Nyitó értékek

A Cash flow Terv 2019 munkalap J oszlopában lehet megadni a megfelelő tételek nyitó értékét. A Készletek, vevőállomány, szállítóállomány, hitelek, kölcsönök és pénzeszközök esetében ide kell beírni a 2018. évi záró értéket annak érdekében, hogy a program az állományváltozást és az időszak végi értéket is képes legyen számolni. 

Áfa-kalkuláció

A program automatikusan kiszámolja a tervadatok alapján a költségvetéssel szembeni ÁFA egyenleg alakulását, és ez alapján a fizetendő, illetve visszaigényelhető áfa értékét is. 

Működő-tőke szükséglet tervezése

A működő-tőke szükséglet tervezése esetén az egyik legelterjedtebben alkalmazott módszert alkalmaztuk, azaz az alaptevékenység százalékában fejeztük ki az átlagos készlet-, vevő- és szállító-állomány értékét, és ezek változását állítottuk be a táblázat megfelelő sorába. A százalékos kulcsot a Paraméterek munkalapon lehet megadni. 

Cash flow, kumulált cash flow szerepe

A Cash Flow Terv 2019 tábla Cash flow sora a táblázatban szereplő tételek alapján direkt valós cash flow-t (havi pénzeszközállomány változást) számol, és ezek a havi értékek, valamint a nyitó pénzeszközállomány összesítéseként a kumulált cash flow soron jelenik meg a kalkulált havi záró pénzeszköz-állomány értéke. Ez természetesen nem lehet negatív. Ha a tervezés során a havi záró pénzeszközállomány negatívvá válik, akkor figyelmeztetésként az érték piros színnel jelenik meg a táblázatban.