Cél és tartomány kijelölése

Egyetlen cellát úgy jelölünk ki, hogy aktívvá tesszük (rá­lépünk). A kijelölést a legegyszerűbb a Shift billentyű nyomva tartása mellett a kurzormozgató billentyűkkel (a megfelelő mozgási irányba) elvégezni (például Shift+â). Ugyancsak egyszerű a bal egérgomb folyamatos nyomva­ tartása mellett végzett „meszelés”. A kijelölt tartomány színe fordított lesz (a háttér- és a karakterszín felcserélődik). A kijelölt tartomány tartalmazhat szomszédos vagy nem szomszédos cellákat is (lásd az ábrát).

Nem összefüggően kijelölt tartományok

A kijelölt cellák közti (tartományon belüli) mozgásra szolgáló billentyűk:

EnterA kijelölésen belül, lejjebb, a következő cellára lép.
Shift+EnterA kijelölésen belül, feljebb, a megelőző cellára lép.
TABA kijelölésen belül, jobbra, a következő cellára lép.
Shift+TABA kijelölésen belül, balra, a megelőző cellára lép.
Ctrl+.Az óramutató járásával egyező irányban a kijelölt tartomány következő sarkába lép.
Ctrl+Alt+àA következő nem szomszédos kijelölés első cellájára lép.
Ctrl+Alt+ßA megelőző nem szomszédos kijelölés első cellájára lép.

Csoportos cellatartalom-kitöltés

A cellákat rendszerint egyesével rögzítjük. Ez azonban hosszadalmas folyamat és egyszerűsítéséhez több fogást alkalmazhatunk, ha az adatok közt sok ismétlődés van. Például egyforma adatokkal a következő módon tölthetünk ki egy előzetesen kijelölt cellatartományt (a kijelölést egérhúzással – a bal egérgomb nyomva tartása közben – vagy a Shift+kurzormozgató billentyűkkel végezzük):

Az aktív cella tartalma a lenyomott Ctrl+Enter billentyűkom­bináció hatására az összes kijelölt cellába betöltődik.

Az aktív cella tartal­mával a cellával szomszédos (azonos sorban vagy oszlop­ban lévő) cellák feltölthe­tők úgy is, hogy a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett egérrel elhúzzuk a cella jobb alsó sarkában található kitöltőjelet (n). Így egyetlen számból is készíthetünk emelkedő számsort. Ha a Ctrl billentyűt nem nyomjuk le és így vontatjuk el a kitöltőjelet, akkor a kijelölésbe vont cellák felveszik az aktív cella tartalmát. Ez általában igaz szöveg és számtartalmú cellák esetén, ez utóbbiak esetében is csak akkor, ha nincsenek sorozatként meghatározott cellák a számcella előtt.

1. Példa

Nézzük meg az ábrát. A példában a G7:N7 tartományt feltöltöttük az ábrán látható adatokkal, majd a G7:N7 tartományt kijelöltük és a kitöltőjelet lehúztuk az N10 celláig. Figyeljük meg, hogy a G:I tartományban csak a tartalmak ismétlődtek, utána megjelentek a sorozatok. A dátumsorozat miatt a következő cellák tartalmai is sorozatot képeztek.

Tartalom húzásának eredménye

A program a kitöltés után, az utolsó cellát követően megjelenít egy intelli­gens címkét, amelynek – a kitöltés for­má­tumától függő – menü­jében választ­hatunk, mi történjen a kijelölésben részt vevő cellákkal (lásd az ábrát).

A cellák aktuális cellától jobbra történő kitöltéséhez jelöljük ki a jobbra álló cellákat, majd a Kezdőlap szalag Szerkesztés kategóriában található Kitöltés gomb Jobbra parancsát adjuk ki vagy nyomjuk meg a Ctrl+R billentyűkombinációt. Ellenkező irá­nyú kitöltéshez az aktuális cellától balra jelöljük ki a tartományt, majd a Kitöltés gombmenü Balra parancsát. Az újonnan bemásolt tartalom és formátum felülírja a meglévőt.

Kitöltési lehetőségek

A cellák aktuális cellától lefelé történő kitöltéséhez jelöljük ki a lejjebb álló cellákat, majd adjuk ki a Kitöltés gombmenü Lefelé parancsát! Ellenkező irányú kitöltéshez az aktuális cellától felfelé jelöljük ki a tartományt, majd a Kitöltés gombmenü Fel parancsát adjuk ki!

Ha előzőleg (a Ctrl billentyű nyomva tartása közben a lapfülekre kattintva) kijelöltünk munkalap-csoportot, akkor a kijelölt cellatartomány tartalmát a Kitöltés gombmenü Több munkalapra parancsával a csoportba foglalt összes munka­lapon ugyanabba a cella­tartományba másolhatjuk. A másolás előtt a parancsot paramétereznünk kell (lásd az ábrát).

Ez esetben a Csoportos kitöltés párbeszéd­pa­nelen megadható az is, hogy a kijelölt cellatartomány mely részét másoljuk:

Mindennel: A tartalmat és formátumot is másolja.

Tartalommal: Csak a tartalmat másolja, a formátum marad az eredeti.

Formátummal: Csak a formátumot másolja, a tarta­lom marad az eredeti.


A csoportos kitöltés

A munkalapokat a fenti művelet megoldása előtt a Shift billentyű lenyomása mellett, a lapfülekre kattintva csoportosíthatjuk. Ekkor a csoport tagjai közül bármelyik munkalapot választjuk ki aktuális munkalapnak, a címsorban megjelenik a (csoport) jelzés. A csoportot elhagyva (csoporton kívüli lapra lépve) a csoport megszűnik.

Egyetlen cellába töltött nagy méretű szöveg

A Kitöltés gombmenü Szövegelosztás parancsával a kijelölt cella­tarto­mányban egyenlő sorokra (egymás alatti cellákba) oszthatjuk fel a szöveget. Számok vagy képletek esetén a kitöltés nem alkalmazható. A kitöltés után a kijelölt tartományban lévő szöveg több egymás alatti sorban, egyen­letesen, a tartomány szélességét optimálisan kihasználva helyez­­kedik el (lásd az ábrákat).

A nagy méretű szöveg elosztva több cellába

Ez együtt járhat a szükséges sorok számának csök­ke­né­sé­vel is. A kijelölt ­tartomány bal oldali oszlopába írjuk a szét­tördelendő szöveget, a tartomány többi cellájának üresnek kell lennie. Ha az egyesítéskor a szöveg túlnyúlik az alsó cellán, figyelmeztetést kapunk. Az elosztott szöveget tartalmazó cellák között semmiféle kapcsolat nincs, ezért a cellák áthelyezése, méretezése meg­szüntetheti a szöveg olvashatóságát!

2. Feladat

Vigyük be az A oszlopba a hét törpe nevét! Az utolsó törpe után az A8 jelű cellától tetszőleges sorrendben folytassuk a bevitelt.

Megoldás

Kétféle megoldás lehetséges, ha folyamatosan – sorkihagyás nélkül – visszük be az adatokat:

1. Beírjuk a cellába a következő törpe nevének első, vagy Szende és Szundi esetében első három betűjét. Az Excel elvégzi a kiegészítést, utána nyomjuk meg az Enter billentyűt.

2. Az A8 jelű cellába kattintunk a jobb egérgombbal, majd kiadjuk a megjelenő helyi menü Választéklista parancsát. Erről a listáról az egér bal gombjával kattintva választjuk ki a következő törpe nevét. Ez a módszer alkalmazható akkor is, ha az első hét sort elrejtjük (lásd az ábrát).

A feladatot csak akkor tudjuk végrehajtani, ha Az Excel beállításai párbeszédpanel Speciális/Szerkesztés kategóriájában a Cellaértékek automatikus kiegészítése négyzet bejelölt állapotban van.

Bevitel gyorsítása választéklista segítségével

3. Feladat

Készítsünk 1-es növekményű, 7 kezdőértékű számtani sorozatot az A1 jelű cellától kezdődően a J1 jelű celláig!

Megoldás

 1. Írjuk az A1 jelű cellába
 2. Mutassunk a tartomány jobb alsó sarkában álló kitöltőjelre. Ekkor az egérkurzor kereszt alakúvá változik.
 3. Az egér lenyomott bal gombja és a nyomva tartott Ctrl billentyű mellett húzzuk el a kitöltőjelet a J1 cella sarkáig. Az egérgomb felengedésével megjelenik az eredmény.

Figyeljük meg, hogy a Ctrl billentyű nyomva tartása nélkül (vagy idő előtti felengedésével) csak másoljuk a kijelölést, azaz a teljes tartományban a húzott cella értéke (7) jelenik meg.Cellák kitöltése a kitöltőjel húzásával

4. Feladat

Készítsünk most 3-as növekményű, 7 kezdőértékű számtani sorozatot az A1 jelű cellától kezdődően a J1 jelű celláig!

Megoldás

Kétféle megoldás lehetséges (a másik megoldást lásd a Cellák automatikus feltöltése című részben).

 1. Írjuk az A1 jelű cellába 7!
Sorozatképzés a kitöltőjel húzásával
 • Írjuk a B1 jelű cellába 10!
 • Jelöljük ki az A1:B2 tartományt!
 • Mutassunk a tartomány jobb alsó sarkában álló kitöltőjelre! Ekkor az egérkurzor kereszt alakúvá változik.
 • Az egér lenyomott bal gombja mellett húzzuk el a kitöltőjelet a J1 cella sarkáig! Az egérgomb felengedésével megjelenik az eredmény.

Cellák automatikus feltöltése

A kijelölt cellatartomány számok vagy dátumok sorozatával is feltölthető. A sorozat kezdő értékeit minden egyes sor vagy oszlop első cellája (vagy cellái) jelentik. A kezdőértékek bevitele, majd a kitöltendő tartomány kijelölése után adjuk ki a Kezdőlap/Szer­kesztés/Kitöltés gombmenü, vagy a húzással végzett kitöltésnél megjelenő menü Sorozatok parancsát (lásd a következő ábrát).

A párbeszédpanel Sorozat paramétercsoportjában adjuk meg, hogy a sorozattal sorokat vagy oszlopokat töltsön-e ki a program. Pozitív Lépésköz növekedő, negatív csökkenő sorozatot eredményez. A Végérték paramétert nem kötelező megadni. Ha megadjuk, akkor a kitöltés véget érhet a tartomány vége előtt is – amennyiben elértük a végértéket. Ha a tartomány végét érjük el a végérték elérése előtt, akkor a funkció úgy működik, mintha a Végérték mezőt üresen hagytuk volna.

A létrehozott sorozat négyféle típusú lehet:

Számtani: A számtanisorozat egymást követő értékei közötti különbség állandó. A függvény a sorozat tagjait úgy számítja ki – ha a Trend jelölőnégyzet ki van kapcsolva –, hogy a soron következő cellaértékhez hozzáadja a Lépésköz mezőben található értéket. Mértani: A mértanisorozat egymást követő értékei közötti hányados állandó. A sorozat tagjait úgy számítja ki – ha a Trend négyzet ki van kapcsolva –, hogy a soron következő cellaértéket megszorozza a Lépésköz mezőben található értékkel.

A sorozattal kitöltés paraméterezése

Dátum: A Dátumegység szerint megadott módon dátumokból álló sorozatot eredményez. Ügyeljünk arra, hogy a hétköznapokból képzett sorozatok esetén az állami és egyházi ünnepeket is hétköznapként kezeli a program (lásd a következő ábrát). Pontos nyilvántartás alapjaként az ilyen sorozat csak ellenőrzés és manuális módosítás, a felesleges dátumok törlése után használható.

AutoKitöltés: A már meglévő sorozat alapján folytatja a kijelölt tartomány üres celláinak kitöltését. A műveletnél figyelmen kívül hagyja a Lépésköz mezőben és a Dátumegység csoportban megadott adatokat. A kitöltött cellák formátumát a legelső (a kitöltést szabályozó) cella formátuma határozza meg. Szöveges hónapokat vagy napokat tartalmazó sorozatnál a kis- vagy nagybetűs írást is az első tag határozza meg.

A következő táblázatban példákkal mutatjuk be az egyes sorozattípusokat:

A különböző sorozatok mintája

A leggyorsabb sorozat-kitöltési módszer, ha az egér jobb gombjának lenyomásával húzzuk el a kijelölés jobb alsó sarkában álló kitöltőjelet.

Helyi menü kitöltéshez

5. Feladat

A következő példában egyetlen érték alapján töltsük ki 3-as számmal az A1:F9 tartományt! Az érdekesség kedvéért többféle megoldást ismertetünk.

A, Megoldás:

 1. Kattintsunk az A1 cellába!
 2. Tartsuk nyomva a Shift billentyűt és a kurzormozgató billentyűkkel, vagy az egérrel jelöljük ki az A1:F9 tartományt!
 3. Írjunk 3-at az aktívan maradt A1 cellába!
 4. Nyomjuk meg az F2 billentyűt és utána a Ctrl+Enter billentyűkom­binációt!

B, Megoldás:

 1. Töltsük fel a 3-as számmal az A1:A9 tartományt.
 2. Jelöljük ki az A1:F9 tartományt!

Kitöltő parancsok a Kezdőlap szalagon
 • Kattintsunk a Szerkesztés ikonkategória Kitöltés jobbra ikonjára vagy nyomjuk meg a Ctrl+J billentyűkombinációt! Ugyanezt hajtja végre a Kezdőlap szalag Kitöltés4 Jobbra parancsa is.

Ellenkező irányú kitöltéshez az aktuális cellától balra jelöljük ki a tartományt, majd a Kitöltés4 Balra parancsot adjuk ki! Az új tartalom és formátum felülírja a meglévőt.

C, Megoldás:

 1. Töltsük fel a 3-as számmal az F1:F9 tartományt!
 2. Jelöljük ki az A1:F9 tartományt!
 3. A Shift billentyű lenyomása mellett kattintsunk a Szerkesztés ikonkategóriában található Kitöltés jobbra ikonra vagy adjuk ki a Kitöltés4 Balra parancsot!

A cellák aktuális cellától lefelé történő kitöltéséhez jelöl­jük ki a lejjebb álló cellákat, majd a Szerkesztés ikon­ka­te­góriában található Kitöltés lefelé ikonra kattintsunk vagy nyomjuk meg a Ctrl+L billentyűkombinációt! Ugyanezt hajtja végre a Kitöltés4 Lefelé parancs is.

D, Megoldás:

 1. Töltsük fel a 3-as számmal az A1:F1 tartományt!
 2. Jelöljük ki az A1:F9 tartományt!
 3. Kattintsunk a Szerkesztés ikonkategóriában található Kitöltés lefelé ikonra, vagy adjuk ki a Kitöltés4 Lefelé parancsot, illetve nyomjuk meg a Ctrl+L billentyűkombinációt!

Felfelé történő kitöltéshez az aktuális cellától felfelé jelöljük ki a tartományt, majd a Kitöltés4 Felfelé parancsot adjuk ki! Az újonnan bemásolt tartalom és formátum felülírja a meglévőt.

2. Példa

Ha a munkalapon egy oszlopba beírjuk a kezdő értékeket, majd a kitöltendő cellákat a kezdő értékekkel együtt kijelöljük, akkor az ábra szerinti alábbi sorozatokat kapjuk eredményül.

Példák különböző trendekre

A legegyszerűbben úgy készíthetünk lineáris trendet, ha a sorozat első néhány elemét kijelöljük (a lépésköz közöttük lehetőleg egyforma legyen – azaz szabályos számtani sorozat néhány elemét képezzék), majd a Ctrl billentyűt lenyomva vontatjuk el a kitöltő­jelet addig, ahány elemig a sorozatot ki akarjuk számítani.