Cíle hodnocení

Lecke folyamat
0% kész

Věcně a srozumitelně stanovené cíle, měřítka, výstupy jsou nejdůležitější součástí systému hodnocení. Dovedně vytyčené cíle a adekvátně zvolená měřítka jsou zásadním faktorem úspěšnosti hodnocení, kterájednotlivým aktérům pomáhají k porozumění hodnocení. Proto je třeba jejich tvorbě věnovat maximální pozornost a dostatečný časový předstih pro jejich zpracování.

Cíle hodnocení se v praxi týkají:

 • dlouhodobějších pracovních úkolů, projektů,
 • pracovního chování zaměstnance,
 • nových znalostí, dovedností a zkušeností,
 • zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace,
 • návrhů na zlepšení v kritériích nebo v činnostech hodnocených v minulosti,
 • dalšího profesního rozvoje hodnoceného zaměstnance,
 • delegování úkolů a pravomocí.

Hodnocené cíle členíme na:

 • Rozvojové cíle

Jedná se o ctižádostivé cíle překračující běžné zodpovědnosti. Tyto cíle mění kvalitu, přinášejí nové, jsou v souladu s dlouhodobými strategickými cíli společnosti.

 • Klíčové úkoly

Sem patří základní povinnosti a činnosti příslušné funkce. Jejich smyslem je stabilizace současného plnění pracovních úkolůna vysoké úrovni. Týkají se většinou cyklicky se opakujících operací.

 • Cíle pro osobní rozvoj

Cíle pro osobní rozvoj zahrnují odborný růst, vzdělávání, kvalifikaci a vše, co zaměstnanec potřebuje ke splnění svých klíčových i rozvojových cílů.

Poměr a počet jednotlivých cílů a úkolů se stanovuje individuálně a v závislosti na typu pracovní činnosti.

Důležité: Cíle jsou výsledky, kterých se mělo a má dosáhnout.

Správně nastavené cíle obsahují:

 • konkrétní popis, jakých výsledků má být dosaženo,
 • časový rámec, ve kterém je nutné výsledky uzavřít,
 • zdroje k dosažení žádoucího výsledku.

Důležité: Cíle jsou stanoveny na následující období práce zaměstnance. Popisy plnění cílů a stanovení nových cílů je vždy součástí zápisu do formulářů pro hodnocení zaměstnanců.

Cíle pro potřeby hodnocení by měly být.

Důležité: Zásady pro formulaci cíle podle S.M.A.R.T.:
– cíl je realistický, splnitelný, zároveň však dostatečně náročný,
– cíl je konkrétní a časově ohraničený,
– plnění cíle je měřitelné nebo kontrolovatelné, splnění je ověřitelné,
– cíl je formulován pozitivně,
– cíl je zaměřen na činnost hodnoceného (nikoliv na obecnou problematiku pracovního útvaru).

V optimálním případě si zaměstnanec navrhne cíle sám nebo cíle vyplynou z diskuse. Jako hodnotitel upravte návrhy podle zásad. Potřebné cíle však můžete zaměstnanci také doporučit, v krajním případě nařídit.