Členění dokumentu do oddílů a sloupcová sazba

Členění dokumentu do oddílů

Ve výchozím stavu je celý dokument tvořen pouze jedním oddílem, a všechny stránky mají proto stejné vlastnosti formátování. Nastavíte-li například okraje u jedné stránky, automaticky budou nastaveny také všem ostatním stránkám dokumentu. Co když ale potřebujete některé stránky dokumentu orientovat na výšku a jiné na šířku? V tom případě je nutné rozdělit dokument do oddílů.

Poznámka:
Dokument tedy musíte rozdělit do oddílů vždy, když chcete některým stránkám nastavit jiné formátovací vlastnosti než ostatním. Každý oddíl dokumentu pak může mít nastaveny své vlastní okraje, formát papíru, orientaci stránek, zdroj papíru pro tiskárnu, ohraničení stránky, svislé zarovnání textu na stránce, počet sloupců, čísla stránek, čísla řádků, poznámky pod čarou a vysvětlivky nebo své vlastní záhlaví a zápatí.

Vytvoření nového oddílu se provádí vložením značky konce oddílu. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Konce a v rozbaleném seznamu zvolte jednu z možností v části Konce oddílů. Nejčastěji se využívá možnost Další stránka (nový oddíl bude začínat na nové stránce).

Příklad č. 7
U rozsáhlejšího dokumentu je vhodné rozdělit do oddílů jednotlivé tematické kapitoly. Stránky každého oddílu pak mohou mít své unikátní záhlaví, ve kterém se často uvádí právě název aktuální kapitoly. Na konec každé kapitoly vložte značku pro konec oddílu Další stránka. Po vytvoření oddílu se můžete pustit do úpravy záhlaví: na kartě Vložení klepněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Záhlaví a zvolte příkaz Upravit záhlaví. Na kartě Návrh (skupina karet Nástroje záhlaví a zápatí) klepněte ve skupině Navigace na tlačítko Propojit s předchozím.

Příklad č. 8
Ve výchozím stavu jsou všechny stránky dokumentu orientovány na výšku. Pokud potřebujete jen některé z nich orientovat na šířku, umístěte je do samostatného oddílu. Pokud se tyto stránky nacházejí uprostřed dokumentu, vložte jednu značku konce oddílu před tyto stránky a jednu značku konce oddílu za ně. Postavte kurzor do oddílu s těmito stránkami, na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Orientace a v rozbaleném seznamu zvolte možnost Na šířku.

Sloupcová sazba

Sloupcovou sazbu můžete nastavit buď v celém dokumentu, nebo jen pro stránky konkrétního oddílu či pro určitý odstavec: na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Sloupce a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Další sloupce. V dialogovém okně Sloupce klepněte na šipku u seznamu Použít na a v rozbalené nabídce zvolte jednu z možností Na celý dokument, Na tento oddíl nebo Na vybraný text.

Důležité!
Každý sloupec na stránce může mít různou šířku, dokonce i mezery mezi sloupci mohou být různě široké. V dialogovém okně Sloupce stačí zrušit zaškrtnutí políčka Sloupce stejně široké a do číselníků Šířka vložit požadovanou šířku jednotlivých sloupců nebo do číselníků Mezery vložit velikosti mezer mezi sloupci.