Co je cílem a posláním kontrol a hospitací

Kdo někdy hospitoval, ten ví, jak odlišný je pohled na práci ve třídě z pozice vyučujícího a vyučovaného. Právě proto je hospitace tak důležitá. Nesmí být ovšem omezena pouze na samotnou návštěvu v hodině, následovat musí pečlivý a spravedlivý rozbor hodiny.

Kontrola patří mezi základní manažerské úkoly a slouží k tomu, aby vedení školy získalo zpětnou vazbu. Smyslem je získat objektivní představu o řízené realitě, tedy o plnění plánovaných záměrů. Kontrolu vždy provádí ten, kdo je k tomu oprávněný.

Kontrola má několik základní funkcí:

 • poznávací – díky kontrole zjišťujeme skutečný stav dané oblasti s tím, jak by měl vypadat stav požadovaný; součástí kontroly by mělo být také to, že ředitel zjišťuje, zda požadovaný stav je zároveň stavem ideálním – výsledkem kontroly totiž nemusí být jen zjištění, že určitý stav neodpovídá požadovanému stavu, ale také to, že požadovaný stav není ten správný, a že je tedy potřeba změnit požadavky vedení školy;
 • nápravná – díky výsledkům kontroly přijímá ředitel školy nápravná opatření vedoucí ke stavu ideálnímu, většinou mění reálný stav, ale někdy mění i své vlastní požadavky (například kontrolou zjistíme, že učitelé správně nedodržují požadovanou dohledovou činnost, ale při hledání příčin zjistíme, že je možné tuto činnost optimalizovat tak, aby byla snáze splnitelná);
 • motivační – výsledky kontrol mohou přispět ke zlepšení výsledků práce školy.

Kontrola může být:

 • vnitřní (interní) – je vykonávána většinou vedením školy;
 • vnější (externí) – realizují ji subjekty mimo školu (například ČŠI, zřizovatel, inspektorát práce…); v takovém případě však probíhá pouze kontrola té oblasti, ke které je daný subjekt kompetentní a zmocněn právními předpisy.

Další členění kontrol může být na:

 • pravidelné – kontroly probíhají pravidelně v jistém čase, což je zejména u základních činností, které probíhají během celého roku a kde by nepravidelná kontrola znamenala velkou zátěž pro odstraňování nedostatků (například zápisy v třídních knihách) nebo kde jsou kontroly velmi žádoucí, neboť nedodržením určitých povinností by vznikly velké obtíže (například dodržování dohledových povinností);
 • nepravidelné – kontroly probíhají namátkově dle aktuální potřeby nebo jako prevence chyb a nedostatků.

A konečně ještě další členění:

 • preventivní – jejich cílem je předcházet nedostatkům dříve, než by mohly vzniknout, což se stává zejména u nově vzniklých činností;
 • průběžné – ty se realizují během procesu a během celého roku, ať už pravidelně, nebo nepravidelně;
 • následné – probíhají zejména jako důsledek předchozích kontrol, při kterých byly nalezeny nedostatky, následná kontrola pak zjišťuje, zda se povedlo tyto nedostatky odstranit.

Předmětem kontroly by měla být v určitém čase každá oblast řízení. Úplný výčet není možný, nicméně základní oblasti kontroly:

 • dodržování zásad BOZP;
 • držení dohledových povinností;
 • dodržování hygienických předpisů;
 • správné vedení školní matriky;
 • správné a řádné vedení účetnictví;
 • pokladní agenda;
 • inventarizace;
 • práce ve školní jídelně či dalších součástech;
 • kvalita úklidu…