ČŠI a vedení povinné dokumentace

Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
 • evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“),
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • vzdělávací programy podle § 4 až 6,
 • výroční zprávy o činnosti školy,
 • třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 • školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 • personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy (například § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem, například § 8 trestního řádu.