Cvičení na podporu sluchového vnímání

Dobře vyvinuté sluchové vnímání je důležité pro základní prostorovou orientaci, porozumění a rozvoj mluvené řeči, správnou výslovnost, a je i jedním z předpokladů pro úspěšné zvládnutí školních dovedností, především schopnosti plynule číst a správně psát. Systematická stimulace a rozvoj sluchového vnímání (sluchové percepce) u dětí předškolního věku je tak nesmírně důležitý úkol vzdělávacího programu každé mateřské školy.

Příklad
Pokud má dítě potíže např. s vytleskáváním, rytmizací, vyčleňováním hlásek ve slovech, a také s výslovností některých hlásek (např. S, Š, Č), může mít sluchové vnímání oslabené. Důvodem opět může, ale nemusí být nějaká funkční limitace sluchového ústrojí, která snižuje u dítěte schopnost vnímat zvuky, a je nutné toto podezření vyloučit, ideálně vyšetřením na ORL.

Oslabená schopnost sluchového vnímání nemusí vždy znamenat, že má dítě poruchu sluchu, ale tato oslabenost často negativně ovlivňuje výsledky počátečního vzdělávání dítěte a může být jedním z podkladů specifických poruch učení nebo přímou příčinou jejich vzniku.  Nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání se ve školním věku může projevit specifickou chybovostí v písemném projevu (tzv. dysortografie), může se však nepříznivě promítat i do oblasti čtení (tzv. dyslexie).

Příklad
Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, jejichž identifikace se projeví i v psaném projevu, úzce souvisí s vnímáním rytmu. Rozvoji sluchového vnímání by proto měla být v předškolních aktivitách věnována dostatečná pozornost.

Pro rozvoj sluchového vnímání a pro celkový proces učení založeném na příjmu zvukových informacích je už v předškolním věku nezbytná také dobře rozvinutá sluchová paměť, která umožňuje dítěti zachytit, zpracovat a uchovat informace přicházející skrze sluch. I sluchovou paměť dětí můžeme v tomto věku cíleně rozvíjet.

Recitování básniček, říkadel, zpívání

Naslouchání pohádek a příběhů

Urči, o jaký předmět se jedná

Lokalizace zvuku

Učíme skřítka mluvit

Poznávání hlasů kamarádů, učitelek, hudebních nástrojů, věcí kolem nás

Rozlišování podobných slov

Učitelka předříkává slova a děti rozhodují, zda slova znějí stejně či jinak.

Obtížnější varianta: Rozlišování nesmyslných slovnapř.: šnyp – šnip, klif – klaf, redl – radl.

Děti rozhodují, zda znějí stejně, či jinak.

Rozklad věty na slova

Děti mají za úkol určit počet slov ve větě. Začínáme s jednoduchými holými větami:

„Maminka vaří.

Maminka vaří polévku.

Maminka vaří bramborovou polévku.“

Které slovo je delší?

Dítě musí rozhodnout, které z dvojice prezentovaných slov je delší – např. „pes X pejsek, oko X očičko“.

Robotická řeč

Děti povídají po slabikách jako roboti: Ma-min-ka je do-ma. Ven-ku je hezké po-ča-sí…

Hra na psací stroj

Rozklad slov na hlásky, začínáme s krátkými slovy – např. les – l-e-s…

Auto jede a veze…

Opakování slov, slabik