Další informační povinnost podnikatelů realizovaná prostřednictvím internetových stránek

Pokud podnikatel provozuje webové stránky, stanovuje mu další informační povinnosti realizované prostřednictvím těchto stránek například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS). Paragraf 14 a násl. ZOS stanoví informační povinnost podnikatele coby prodávajícího vůči kupujícím, kteří nejednají vůči prodávajícím v rámci podnikatelského vztahu, ale jako spotřebitelé – slabší smluvní strany. 

Důležité!
Prodávající je podle § 14 ZOS povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného či zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede dané informace i tam.

Kdo je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v konkrétním případě, stanoví § 20e ZOS:

  • v oblasti finančních služeb finanční arbitr;
  • v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad;
  • v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad;
  • v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v předchozích bodech, Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.

Pozor!
Nesplnění dané informační povinnosti považuje ZOS rovněž za přestupek, za který lze s odkazem na jeho § 24 odst. 14 písm. a) uložit pokutu až 1 mil. Kč.

Příklad: Daná informace na webových stránkách může být zpracována například takto:

ABCDE, s. r. o.
IČ ……………………
se sídlem …………………………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v ………………….., oddíl C,
vložka ……
(dále také „prodávající“)

Prodávající tímto s odkazem na § 14 zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění podává zákazníkům – spotřebitelům – následující informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti prodejem výrobků nebo poskytováním služeb zákazníkovi.

V případě vzniku sporu souvisejícího s uzavřením smlouvy, podle které prodávající prodal výrobek nebo poskytl služby zákazníkovi – spotřebiteli –, jejž se nepodařilo vyřešit s prodávajícím přímo, má zákazník právo domáhat se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u pověřeného subjektu.

Subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se smlouvami, podle kterých prodávající prodává výrobky nebo poskytuje služby, je Česká obchodní inspekce (ČOI). Návrh se zpravidla podává na formuláři dostupném na kontaktních místech ČOI nebo na internetových stránkách www.coi.cz.

Návrh se podává na adresu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách https://adr.coi.cz/cs.