Dietní stravování v MŠ

Někdy může dojít k situaci, kdy je potřeba ze zdravotních důvodů upravit individuální jídelníček dítěte. Ať už se jedná o akutní či chronické onemocnění, mělo by být vždy řešeno dietním stravováním se všemi náležitostmi uvedenými níže. V případech, kdy se o vyloučení určitých složek potravy z jídelníčku rozhodnou rodiče dítěte na základě svého vnitřního přesvědčení, jako je to například v případě vegetariánství, se nejedná o dietní stravování v pravém slova smyslu a jeho akceptování není ve školní jídelně možné. Jak již bylo uvedeno výše, laktoovovegetariánskou výživu lze ve školní jídelně poskytovat pouze v případě, že s tím souhlasí všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků nebo zletilí strávníci, případně u provozovatelů stravovacích služeb, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr.