Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Z právních jednání, s nimiž zákon spojuje následek rozvázání pracovního poměru, má dohoda jako jediná dvoustranný charakter. To znamená, že se musí zaměstnanec i zaměstnavatel na rozvázání pracovního poměru shodnout. Obě strany tedy musí projevit souhlas s tím, že pracovní poměr k určitému dni skončí.

Vzhledem k dvoustranné povaze dohody není důvod, aby zákoník práce právo zaměstnance a zaměstnavatele v možnosti dohodnout se na rozvázání pracovního poměru jakkoli omezoval. Na základě dohody tedy může pracovní poměr skončit úplně kdykoli.

Jediná podstatná náležitost dohody Rozvázání pracovního poměru spočívá v uvedení dne, kdy má pracovní poměr skončit. Další případný obsah dohody o rozvázání pracovního poměru ponechává zákon v dispozici smluvních stran.

Dohodnutým dnem skončení pracovního poměru může být den, kdy se smluvní strany na uzavření dohody shodly, případně den pozdější. Dohoda ovšem nemůže být uzavřena zpětně. Nejčastěji smluvní strany sjednávají den, kdy má pracovní poměr na základě dohody skončit, prostřednictvím uvedení konkrétního data. Rozvázání pracovního poměru může být navázáno i na podmínku, tedy událost, která v budoucnu nastane, aniž by smluvní strany v okamžiku sjednávání dohody věděly, kdy přesně nastane. Podmínkou ale nemůže být skutečnost, která může nastat jen v důsledku projevu vůle jedné ze smluvních stran.

Zákoník práce předepisuje pro dohodu o rozvázání pracovního poměru písemnou formu. Každá ze smluvních stran má pak obdržet jedno vyhotovení dohody.

I pro dohodu o rozvázání pracovního poměru platí, že písemné projevy vůle (návrh na uzavření dohody a jeho přijetí) nemusejí být na téže listině. Postačí, pokud jedna ze smluvních stran doručí druhé straně písemný návrh a druhá strana písemně projeví svou vůli návrh přijmout. Ke splnění zákonem předepsané povinnosti ovšem bude muset být i v takovémto případě zajištěno, aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení dohody.

V případě, že smluvní strany nedodrží při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru písemnou formu, bude dohoda poznamenána důvodem neplatnosti. S ohledem na skutečnost, že jde o jednání směřující k rozvázání pracovního poměru, ovšem platí, že jediný, kdo může učinit závazný závěr o neplatnosti dohody, je soud v řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. (S ohledem na to je třeba dovodit, že pokud by se zaměstnanec a zaměstnavatel na rozvázání pracovního poměru dohodli jen ústně nebo mlčky, ale žádná ze smluvních stran by do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě takto uzavřené dohody skončit, nepodala návrh na určení neplatnosti dohody, pracovní poměr by na základě této dohody skončil.