Dokladová inventura

Důležité!
Dokladovou inventurou se zjišťují skutečné stavy podle inventarizačních evidencí. To znamená, že nelze zahájit inventuru bez předání správných inventurních evidencí, jejichž celkové hodnoty rozepsaných zůstatků odpovídají stavu v účetních knihách.

Například inventurní evidence tvořená seznamem nezaplacených faktur ze saldokontního programu musí být před předáním inventarizační komisi zkontrolována na shodu celkové výše nezaplacených faktur na zůstatek příslušného analytického účtu.

Další skutečnosti se při dokladové inventuře prověřují, pokud je to pro zjištění skutečného stavu nezbytné.

 Kdy se používá dokladová inventura?

Dokladovou inventurou se ověřují skutečné stavy například u:

  • nehmotných aktiv,
  • pohledávek a závazků,
  • záloh,
  • finančních prostředků vedených na účtech u bankovních ústavů,
  • dohadných položek i
  • účtů časového rozlišení.

Upozornění
Ověření skutečného stavu u položek podléhajících dokladové inventuře je činnost, jež musí být prováděna členy inventarizačních komisí, kteří mají dostatečné odborné znalosti. V praxi bývá často prováděna pouze formálně, přestože správně provedená inventura může zjistit a opravit chyby, jež mohou způsobovat významnější zkreslení vykázaných výsledků, než bývá u fyzických inventur.