Dopady inventurních zjištění na ocenění majetku, zásada opatrnosti

Jak bylo uvedeno v předcházejících lekcích, jedním z cílů inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků, tj. ověřit nejen správnost množství majetku vedeného v účetnictví, ale i správnost jeho ocenění. Účetní jednotky jsou povinny respektovat zásadu opatrnosti, vyjádřenou v § 26 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tzn. že pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou.

 Důležité

Zjistí-li se při inventuře rozdíly oproti stavům vedeným v účetnictví, je nutné tyto rozdíly vyúčtovat do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků (§ 30 odst. 11 zákona o účetnictví).

Pokud se jedná o rozdíly v ocenění majetku, k jejich zúčtování slouží opravné položky, rezervy a odpisy majetku (§ 26 odst. 3 zákona o účetnictví). Opravné položky se používají ke snížení ceny majetku, které je přechodného charakteru (např. lze předpokládat, že zásoby zboží budou prodány, byť se slevou, nebo že zásoby materiálu budou spotřebovány případně i náhradním způsobem atd.), rezervy se vytvářejí v souladu s § 26 odst. 3 zákona o účetnictví na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky, na restrukturalizaci a dále se vytvářejí rezervy dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.