Doporučení pro úspěšný mentoring

Chcete-li být úspěšnými leadery, manažery, kouči či mentory, držte se následujících pravidel:

Mluvte zpříma: Buďte čestní, upřímní a mluvte pravdu. Dejte najevo, za čím si stojíte. Nazývejte „věci“ pravými jmény. Dejte najevo svou integritu. Nemanipulujte s lidmi. Nepřekrucujte fakta. Nezanechávejte mylný dojem ve svém okolí.

Projevujte respekt: Dbejte o druhé lidi, projevujte o ně zájem a starostlivost. Respektujte důstojnost každého jedince. Jednejte s druhými lidmi s vážností a úctou, obzvláště pak s těmi, kteří pro vás zdánlivě nejsou „důležití“! Nešetřete projevy laskavosti v malých věcech. V zájmu o druhé nic nepředstírejte. Nesnažte se jednat s nimi „efektivně“ (šetřit čas a úsilí, které investujete do vztahu).

Jednejte transparentně: Sdělujte informace tak, aby druzí lidé mohli ověřit jejich věrohodnost. Vylučte ze svého jednání a chování přetvářku a předstírání. Buďte otevření (neskrývejte informace a znalosti) a autentičtí. To však neznamená, že nebudete jednat obezřetně. Buďte velmi opatrní, hodláte-li o druhých lidech prozradit něco, co by je mohlo poškodit.

Napravte nevhodné chování: Když se dopustíte nevhodného jednání, napravte jej upřímnou omluvou. Projevujte při nápravě chyb pokoru. Nesnažte se nic utajovat. Nedovolte svému egu, aby vám bránilo dělat správné „věci“.

Dejte najevo loajalitu: Nebojte se bez zábran oceňovat ostatní. Mluvte o nepřítomných tak, jako by byli přítomni! Zabraňte pomluvám o nepřítomných lidech. Nesdělujte informace týkající se soukromí ostatních lidí.

Mějte výsledky: Sestavte si seznam vámi dosažených výsledků za poslední rok, měsíc
a týden a aktualizujte jej. Postarejte se o to, aby se (u)dělaly správné „věci“. Dokončete práci, kterou můžete udělat do konce pracovní doby. Dodržujte termíny a rozpočet vašich úkolů
a snažte se o totéž vlastním přispěním u projektů a dalších úkolů řešených týmově. Neslibujte víc, než můžete splnit. Pokud nedosáhnete předpokládaných výsledků, nevymlouvejte se.

Zdokonalujte se: Zvyšujte svou způsobilost neustálým správně cíleným vzděláváním. Vytvořte si systém formální i neformální zpětné vazby testující míru vaší způsobilosti. Jednejte v souladu se zpětnou vazbou, kterou jste získali. Poděkujte těm, kteří vám nastaví objektivní „zrcadlo“. Nemyslete si, že jste lepší, než vyplývá ze zpětné vazby. Nepředpokládejte, že vaše současné znalosti, schopnosti a dovednosti postačí pro úkoly
v budoucnosti.

Postavte se realitě čelem: Posuzujte realitu objektivně. Identifikované příležitosti se snažte využít a identifikované hrozby eliminovat. Obtížné záležitosti neobcházejte, řešte je sami nebo v týmu. „Nestrkejte hlavu do písku“ zejména před problémy, za jejichž řešení jste odpovědni.

Vyjasněte svá očekávaní: Odhalte a dejte okolí najevo svá očekávání. Hovořte o nich bez skrytých úmyslů. Definujte je. Je-li to nutné a možné, jednejte o nich znovu. Nepředpokládejte, že jsou všechna vaše sdělená očekávání pro ostatní zainteresované jasná
a jimi automaticky akceptovatelná.

Jednejte odpovědně: Buďte odpovědnými za své jednání, chování a rozhodnutí. Pokud jste
v manažerské pozici, čiňte i vaše spolupracovníky odpovědnými zejména prostřednictvím delegování. Převezměte odpovědnost za výsledky své práce a svého chování.

Poskytujte zpětnou vazbu: Ujasněte si, jakým efektivním způsobem dávat druhým najevo, že se vám, resp. jim daří „dělat věci správným způsobem“. Nevyhýbejte se odpovědnosti. Když se „věci“ nedaří, neobviňujte druhé lidi. Když se naopak daří, buďte pokorní ve vyjadřování vlastních zásluh.

Nejdříve naslouchejte: Naslouchejte druhým lidem a snažte se pochopit jejich zájmy
a úmysly, teprve pak mluvte a snažte se být pochopeni. Pochopte dobře a objektivně, co vám druhý sděluje. Naslouchejte nejen ušima, ale také očima a „srdcem“. Zjistěte, jaké jednání je nejdůležitější pro lidi, s kterými pracujete. Nepovažujte za samozřejmé, že víte, na čem druhým lidem nejvíce záleží.

Dodržujte závazky: Řekněte jasně a jednoznačně, co hodláte udělat, a udělejte to! Přijímejte závazky obezřetně a dodržujte je. Učiňte dodržování závazků symbolem své cti. Nesnažte se „vymlouvat“, pokud závazek nedodržíte.

Poskytujte důvěru: Dejte najevo sklon k důvěře v druhé lidi. Poskytujte hojně důvěru těm, kteří si ji u vás již získali. Poskytujte důvěru podmínečně těm, kteří si ji u vás teprve získávají. Naučte se vhodně poskytovat důvěru ostatním lidem s ohledem na situaci, možné riziko a jejich důvěryhodnost (charakter a kompetentnost). Neodmítejte poskytovat důvěru druhým lidem jenom proto, že je to pro vás riskantní.