Dosažení plného počtu bodů

Pokud řidič nasbírá 12 a více bodů, je neprodleně vyzván obecním úřadem, aby do 5 dnů po doručení výzvy odevzdal řidičský průkaz.

 Důležité
Právo řídit motorové vozidlo zaniká řidiči i v případě, že řidičský průkaz neodevzdá

Do 5 dnů od doručení oznámení o dosažení 12 bodů lze podat námitku. Musí být písemná a musí být nejpozději 5. dnem doručena příslušnému obecnímu úřadu – nikoliv teprve podána na poště.

Nebyl-li řidiči uložen trest zákazu řízení vozidla v přestupkovém nebo trestním řízení, je tento oprávněn po uplynutí 1 roku požádat o vrácení řidičského průkazu. Jak jsme již uvedli v 1. lekci, řidič je v tomto případě povinen podrobit se psychotestům a přezkoušení ve stejném rozsahu jako žadatel o řidičský průkaz (viz § 39 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů).

Důležité
Pokud řidič po uložení sankce, jež zahrnuje přidělení bodů, po dobu 12 měsíců nespáchá žádný dopravní přestupek, kvůli kterému se zaznamenávají body, odečte mu obecní úřad 4 body. 
V případě podání námitky proti udělení bodů má tato odkladný účinek.