Dotazníky – formuláře- checklisty

Psaným výstupem z hodnocení jsou různé typy zápisů. Nejčastěji používaným záznamovým prostředkem bývá tzv. formulář hodnocení zaměstnance či hodnoticí dotazník.

V praxi existuje mnoho podob formulářů. Na ukázku a pro inspiraci uvádíme dva typy formulářů pro záznam výsledků hodnocení. Při přípravě hodnocení je nutné formuláře vytvořit či revidovat.

Ukázka formuláře pro hodnocení výkonu

Osobní číslo:

HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

za období od:………….. do:……………..

Hodnotitel

Jméno a příjmení, titul:

Pracovní zařazení (funkce):

Hodnocený:

Jméno a příjmení, titul:

Pracovní zařazení (funkce):

Pracoviště:

Kritéria

Hodnotící škála

5

4

3

2

1

Kvalita práce

Spolehlivost

Kvantita práce

Kvalifikace, praxe

Osobní předpoklady

Využití fondu pracovní doby

Komunikativnost

Ochota k dalšímu rozvoji

Dílčí součet:

Celkový součet:

Doplnění hodnotící škály volným popisem (pouze v případě potřeby):

Doporučení do personálních rezerv: ANO/NE

Písemné upozornění na neplnění úkolů: ANO/NE

Pracovní cíle do příštího hodnocení:

Pracovní cíl:

Termín:

Splněno:

Plán vzdělávání a rozvoje:

Popis (splněno):

Termín:

Splněno:

Vyjádření hodnoceného:

V………………………………………dne ………………..

Podpis hodnotitel:                                                                                        Podpis hodnocený:

Ukázka formuláře pro hodnocení potenciálu

Hodnoticí dotazník potenciálu zaměstnance

Jméno a příjmení zaměstnance _________________________________

Oddělení ______________

Jméno a příjmení hodnotícího pracovníka _________________________

Datum ________________

Instrukce: U následujících parametrů pracovního výkonu označte na stupnici vaše hodnocení jmenovaného zaměstnance. Vysvětlivky hodnocených kritérií jsou na dalším listě.

vynikajícídobrýpřijatelnýuspokojivýslabý
54321
1. Spolehlivost
2. Iniciativa
3. Celkový výkon
4. Docházka
5. Přístup
6. Spolupráce
7. …. další kompetence
8. …. další kompetence
20. Kvalita práce
Výsledky
CELKEMCelkový výsledek

Popište potenciál zaměstnance a náklady na jeho rozvoj:

Jaký vidíte jeho potenciál na další období:
Jaká školení má absolvovat:
Na jaké pozici by měl být:
Jaké projekty by mohl vést:

VYSVĚTLIVKY K FORMULÁŘI HODNOCENÍ POTENCIÁLU PODŘÍZENÉHO

_________________________________________________________________________

Kvalita/kvantita odváděné práce: vykonává práci, která má trvale vysokou úroveň, zřídkakdy dělá chyby, pracuje dobře i pod tlakem, je velmi produktivní.

_________________________________________________________________________

Odbornost: dobře zná všechny aspekty své práce, vyzná se dobře i v souvisejících činnostech, nemá „resty“ v oblasti externích vztahů.

__________________________________________________________________________

Iniciativa: pracuje samostatně a spolehlivě bez dozoru, nepotřebuje dohled, rozhoduje na základě zdravého úsudku.

__________________________________________________________________________

Organizace práce: dobře organizuje svou práci, pracuje metodicky, určuje si a plánuje priority, myslí dopředu, předvídá těžkosti, dodržuje termíny.

__________________________________________________________________________

Spolehlivost: je spolehlivý, není třeba mu něco připomínat, dotahuje věci do konce.

__________________________________________________________________________

Přístup:je svědomitý, navrhuje zlepšení, je připraven pracovat nad rámec svých povinností, je ochoten pomáhat svým spolupracovníkům, ztotožňuje se s firmou.

__________________________________________________________________________

Vztah ke spolupracovníkům: snáší se dobře s kolegy, je pozorný, se zákazníky zachází zdvořile a efektivně, vychází vstříc ostatním.

__________________________________________________________________________

Komunikačníschopnosti: vyjadřuje se jasně, umí naslouchat, píše stručné dopisy a interní sdělení, umí efektivně používat telefon.

__________________________________________________________________________

Dodržování časového rozvrhu: je dochvilný.