Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) č. 62/2010 Sb. m. s.ve znění sdělení č. 82/2010 Sb.m.s. se vztahuje na dopravu, která se zčásti uskutečňuje mimo oblast působnosti nařízení (ES) č. 561/2006, a to:

  • na celou cestu pro vozidla registrovaná v EU nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR;
  • pouze na úsek cesty probíhající po území EU či zemí, jež jsou smluvními stranami AETR, pro vozidla registrovaná v třetí zemi, která není smluvní stranou AETR.

Nařízení (EU) č. 561/2006 obsahuje ustanovení, aby s ním byla dohoda AETR uvedena v soulad, čehož je v současné době až na drobné výjimky dosaženo. Mezi výjimky patří rozdíl v požadavku na střídání zkráceného a nezkráceného týdenního odpočinku u řidiče zapojeného do provozu s více řidiči: Požadavek na čerpání týdenního odpočinku je proti nařízení (ES) č. 561/2006 stanoven odchylně – není podmínka pro střídání běžné a zkrácené doby týdenního odpočinku ve 2 po sobě následujících týdnech.

Poznámka:
formuláře „Potvrzení o činnostech“ podle AETR, pokud je vyhotoven v jiném než anglickém či francouzském jazyce, musí být nadpis v národním jazyce uveden pod anglickým a francouzským nadpisem, jež musejí zůstat zachovány. Pokud je původní dokument vyhotoven v jiném než anglickém jazyce, musí být názvy položek v těle formuláře zopakovány v anglickém jazyce.

Nařízení (ES) č. 561/2006 předpokládá v čl. 2 poslední odstavec, že ustanovení dohody AETR budou uvedena do souladu s ustanoveními nařízení, aby se hlavní ustanovení nařízení prostřednictvím AETR vztahovala na taková vozidla pro jakýkoliv úsek cesty probíhající uvnitř společenství.