Formát příloh datových zpráv

Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o ustanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

Přestože datové schránky umožňují přenos souborů mnoha různých typů, neznamená to, že každý příjemce má k dispozici programové vybavení k jejich zpracování. Pro obecná podání vůči úřadům doporučujeme používat přílohy v obecně rozšířených formátech, jako je PDF či DOC.

Elektronické formuláře odesílejte ve formátech, které příslušný úřad očekává, čímž je zajištěno jejich bezproblémové následné zpracování. Obdrží-li úřad přílohu, již neumí otevřít, měl by odesílatele zprávy o této skutečnosti informovat a vyžádat si doplnění podání ve formátu pro úřad srozumitelném.