Fyzická inventura

Důležité!
Při fyzické inventuře, zejména při prvotní inventuře, je základním způsobem zjišťování skutečného stavu majetku ověření jeho fyzické existence.

Pokud existují inventarizační evidence majetku (to znamená inventurní evidence, pomocná evidence a jiná evidence), je také jejich prověření součástí fyzické inventury.

Pokud vybraná účetní jednotka v průběhu inventury nedisponuje s majetkem, zejména když je majetek v užívání jinou osobou, může ověřovat jeho existenci například na základě potvrzení o existenci tohoto majetku osobou, která má tento majetek v užívání.

Kdy není nutné vizuální ověření?

Jestliže vybraná účetní jednotka nemovitý majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně.

Ověřovat vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy vybraná účetní jednotka prokáže skutečný stav tohoto majetku na základě fotografické nebo obdobné dokumentace. Tento způsob ověření je možný jen u nemovitých věcí – vlastnictví je prokázáno z výpisu katastru nemovitostí a vizualizací se ověřuje jeho skutečný stav.

 Jak zjistit skutečný stav?

Při fyzické inventuře mohou být zjišťovány skutečné stavy majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.

Fyzickou inventurou se ověřuje stav například také:

  • akcií v listinné podobě,
  • peněz v hotovosti,
  • cenin,
  • staveb (s výjimkou inženýrských sítí),
  • zásob,
  • hmotného movitého majetku atd.