Hlášení úrazu

Podle aktuálního znění vyhlášky je škola povinna neprodleně hlásit úraz:

  • zákonnému zástupci žáka,
  • místně příslušnému útvaru Policie České republiky (nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz),
  • pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků,
  • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
  • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu (pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků středních škol nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol).