Hodnotící měřítka

Stanovená kritéria pracovního chování jsou posuzována podle různých hodnoticích měřítek. Výběr optimálního měřítka značně zvyšuje reálnost a splnitelnost příslušného výkonového cíle či úkolu.

Používá se několik typů hodnoticích měřítek, které si představíme v následujících podkapitolách.

Abecední měřítka

A++   mimořádná, vynikající úroveň: schopnosti zaměstnance v kritériu jsou výjimečné a ojedinělé, v kritériu bylo dosaženo výkonnostního vrcholu;

A+     lepší než očekávání: kritérium je silnou stránkou zaměstnance, má v něm výborné výsledky, výkonnost zřetelně vyšší než u kolegů ve srovnatelných funkcích, žádné slabé stránky v kritériu;

A        odpovídá očekávání: v kritériu jsme se zaměstnancem spokojeni, výkonnost v kritériu odpovídá stanoveným požadavkům, do budoucna vidíme možnosti k dalšímu zlepšení;

B        vyžaduje zlepšení: podprůměrný výkon, neodpovídá očekávání, k úspěšnému výkonu funkce je v kritériu potřeba zlepšení;

C        neuspokojivá úroveň: závažné nedostatky, pracovník v kritériu selhává, dovednosti chybí.

Číselná měřítka

5 – vynikající

4 – velmi dobrý

překračuje očekávání

3 – standardní plní očekávání

2 – vyhovující

je nutné zlepšení

1 – nevyhovující

Jedná se o silné stránky zaměstnance, možno uvažovat o delegování odpovědností a o svěřování náročných úkolů. Mimořádná pečlivost. Termíny plní s předstihem.


Vykazuje trvale pracovní výkon nad standard předpokládaný pro zastávanou funkci.

Zaměstnanec si je vědom svých zkušeností, zabezpečuje přidělené úkoly bezchybně, je spolehlivý, ostatní stimuluje k práci, nevadí mu překročení stanovené pracovní doby –práce přesčas.


Vykazuje nárazově vyšší pracovní výkon, než je běžný standard pro danou pozici.

Jedná se o standardní výkon, je vhodné uvažovat o možnostech zlepšování.


Pracovní výkon odpovídá standardu pro danou funkci.

Jedná se o slabé stránky zaměstnance – potřeby rozvoje, je nutné uvažovat o formách tréninku ke zlepšení nebo o přeřazení na jinou práci.


Pracovní výkon  a s tím spojené požadavky, dovednosti, aktivita a iniciativa nedosahuje požadavků kladených na zaměstnance v dané pozici.

Jedná se o porušování kázně, neplnění povinností a odpovědností, je nutno řešit disciplinárně, případně ukončit pracovní poměr.


Pracovní výkon je hluboko pod úrovní požadavků kladených běžně na zaměstnance v dané funkci.

Slovní měřítka

VYNIKAJÍCÍ

Vykazuje trvale pracovní výkon nad standard předpokládaný pro zastávanou pozici. Je ideálem pro danou pozici (žádné nedostatky). Pracovní výkon je rovnocenný výkonu předpokládanému u zaměstnanců ve vyšší pozici.

PŘEKRAČUJE OČEKÁVÁNÍ

Vykazuje nárazově vyšší pracovní výkon, než je běžný standard pro danou pozici. Pracovní výkon zaměstnance, jeho dovednosti, aktivita a iniciativa jsou kvalitativně i kvantitativně nad očekávanou úrovní.

PLNÍ OČEKÁVÁNÍ

Pracovní výkon odpovídá standardu pro danou pozici. Pracovní výkon, dovednosti, aktivita a iniciativa se rozvíjejí a zvyšují podle očekávání.

JE NUTNÉ    ZLEPŠENÍ

Pracovní výkon a s ním spojené dovednosti, aktivita a iniciativa zaměstnance nedosahují požadavků běžně kladených na zaměstnance v dané pozici. Je nutné zlepšení v oblastech vymezených hodnocením, a to zejména podle plánu dalšího osobního rozvoje zaměstnance.

NEUSPOKOJIVÝ

Vykazovaný pracovní výkon, aktivita a iniciativa jsou hluboce pod úrovní požadavků kladených běžně na zaměstnance v dané pozici.

Hodnotitel je povinen navrhnout opatření, a to na základě analýzy příčin neuspokojivých výsledků, např.:

  •          zvýšit intenzitu dohledu nad hodnoceným,
  •          další vývoj zaměstnance sledovat i z úrovně vyššího vedoucíhozaměstnance,
  •          upravit pracovní náplň zaměstnance v dané pozici, dovolují-li toprovozní podmínky, a úměrně tomu snížit i jeho mzdovéohodnocení,
  •          převést zaměstnance na jinou, méně náročnou pozici,
  •          zvážit setrvání zaměstnance v pracovním poměru.

NEHODNOCENO

Dané kritérium nelze hodnotit (není obsahem činnosti hodnoceného, výkon nelze sledovat).