Hospitační záznamy – jak je vypracovat a jak uchovávat

Hospitační záznam není součástí povinné dokumentace a ani ČŠI jej při inspekcích nevyžaduje. Není stanovena ani žádná forma či podoba, jak by měl takový záznam vypadat. Nabízí se tedy otázka, zda je nutné jej tvořit a vyplňovat. Odpověď zní ano. Důvodů je hned několik:

 • do hospitačního záznamu zapisujeme během hospitace veškeré poznámky k dané hodině, což využijeme jako zdroj informací při vyhodnocení hospitace a pohospitačním rozhovoru, jinak se může stát, že na některou důležitou věc zapomeneme;
 • hospitační záznam slouží jako zdroj informací při další hospitaci ředitelem či jeho zástupcem – můžeme se podívat, jaký byl výsledek hospitace, byť jsem tu předchozí nevykonával já, ale můj kolega z vedení školy;
 • hospitační záznam nám může posloužit při tvorbě autoevaluační zprávy na závěr roku nebo při tvorbě strategického dokumentu – zjistíme z něj, zda není něco, co je potřeba zlepšit v pedagogické práci celé školy, nebo v čem je potřeba pedagogům pomoci.

Hospitační záznam by měl být jednotný pro všechny členy vedení školy, aby z něj mohly být vyčteny veškeré informace o hospitaci. To ale neznamená, že všechny kolonky musí být vždy vyplněny. Pokud se ředitel školy jde podívat na určitou část hodiny nebo určitý prvek, a nejedná se tedy o komplexní hospitaci, není třeba se zbytečně věnovat bodům, které v danou chvíli nesledujeme a nevyhodnocujeme.

Z hlediska formy hospitačního záznamu je výhodné používat strukturované záznamové archy.

Záznam by měl obsahovat základní identifikační údaje pro zpracování a archivaci:

 • datum hospitace,
 • třídu,
 • vyučovací hodinu,
 • předmět,
 • jméno hospitovaného a hospitujícího,
 • počet žáků ve třídě jako jeden z významných faktorů.

Závěr by pak měl obsahovat:

 • místo pro shrnutí,
 • doporučení,
 • pokyny,
 • podpisy,
 • dataci.

Je vhodné ponechat na záznamu místo pro vyjádření hospitovaného.

Jiný způsob záznamu je záhodno provádět při poskytování popisné zpětné vazby. Pak je vhodné provést podrobný záznam jednotlivých fází hodiny, a to jak z hlediska činností prováděných učitelem, tak z hlediska žáků a jejich aktivity při výuce.