Inspekční tým a jeho práva a povinnosti

Vlastní provedení inspekční činnosti na místě zahrnuje zejména zjišťování stavu dle předmětu inspekční činnosti, ověřování údajů zjištěných při přípravě a shromáždění podkladů prokazujících zjištěné skutečnosti. Inspekční tým mohou tvořit kromě školních inspektorů kontrolní pracovníci či tzv. expertní posuzovatelé pro inspekční činnost, přizvané osoby. Ti však nemají stejná oprávnění a kompetence jako školní inspektoři.

Legislativní vymezení: § 174 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby. Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. Další předpoklady stanovené pro výkon činností podle vět druhé a třetí zvláštními právními předpisy tím nejsou dotčeny.

Práva kontrolujícího:

 • vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky, do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba, a na pracoviště osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování, pokud souvisí s předmětem inspekční činnosti;
 • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě inspekční činnosti, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu inspekční činnosti;
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu inspekční činnosti (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech (podezření z trestné činnosti a následné oznámení orgánům činným v trestním řízení aj.) je možno zajistit i originální doklady;
 • pořizovat při inspekční činnosti obrazové nebo zvukové záznamy;
 • v míře nezbytné pro průběh inspekční činnosti užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou;
 • vyžadovat od kontrolované osoby další součinnost potřebnou k výkonu inspekční činnosti;
 • seznamovat se s osobními údaji a dalšími údaji chráněnými zvláštními zákony za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Kontrolující je povinen:

 • zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu inspekční činnosti a v závislosti na povaze inspekční činnosti, inspekční zjištění podle jejich povahy prokazatelně doložit potřebnými doklady;
 • šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby;
 • předložit kontrolované osobě pověření k inspekční činnosti, a požádá-li o to kontrolovaná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření k inspekční činnosti;
 • vydat potvrzení o zjištění v originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zjištění, neprodleně je vrátit;
 • umožnit kontrolované osobě účastnit se inspekční činnosti na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení inspekční činnosti;
 • zachovávat mlčenlivost a nezneužívat informací získaných výkonem inspekční činnosti (tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu); povinnosti mlčenlivosti může být zbaven v odůvodněných případech;
 • dodržovat právní předpisy, poskytovat informace výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • neúčastnit se žádných aktivit, které by mohly ovlivnit objektivnost, nezamlčet žádné významné skutečnosti, které jsou mu známy;
 • vyhotovit příslušný výstup inspekční činnosti v požadované kvalitě a doručit jej kontrolované osobě.