Jak a kam skutečného majitele zapsat?

Podobně jako pro klasický zápis do obchodního rejstříku je třeba zápis do evidence skutečných majitelů podat na formuláři dostupném na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Návrh v listinné podobě je přitom nutné opatřit úředně ověřeným podpisem. Také jej lze zaslat datovou schránkou.

Důležité!
Formulář k zapsání skutečného majitele naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.

Prokázání totožnosti

Nepříjemné jednak je, že návrh někdy vyžaduje zápis údajů, jež zapisující osoba prostě nemusí znát, zejména rodné číslo skutečného majitele. U občanů jiných států soudy navíc vyžadují doložení jejich identity – je tak třeba připojit kopii pasu či obdobného průkazu totožnosti.

To, že je zapisovaná osoba skutečným majitelem společnosti, lze potom prokázat různými způsoby, které se také liší podle toho, na čem je „skutečné majitelství“ založeno. Pokud skutečný majitel spolupracuje, osvědčilo se zatím jako nejméně problematické doložit jeho čestné prohlášení, v němž bude načrtnut vztah skutečného majitele ke společnosti. Takový dokument nevyžaduje ověřený podpis.

Nahlížení do evidence skutečných majitelů

Zákon přímo vyjmenovává státní orgány, jež smějí do evidence nahlížet. Jde například o soudy, orgány činné v trestním řízení nebo správce daně – všichni přitom mohou do evidence nahlížet jedině při výkonu své kompetence a o jejich nahlédnutí je pořízen záznam.

Důležité!
Kromě toho však zákon umožňuje nahlédnutí do evidence také tomu, „kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu“. Zájemce ovšem bude muset dokázat, že se jeho právní zájem uvedených trestných činů dotýká.

Sankce za nesplnění povinnosti

Bezzubost legislativy dobře podtrhuje i to, že zákon za porušení povinnosti zápisu nestanoví žádnou přímou sankci. Společnost, která není schopna doložit svého skutečného majitele, se nemůže účastnit velké části zadávacích řízení; nicméně stačí, když skutečného majitele doloží zadavateli – evidence skutečných majitelů je jen jedním z prostředků, jak jej doložit.

Důležité!
Povinnost zapsat skutečného majitele do evidence platí od 1. 1. 2019 pro všechny právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku. Za nesplnění této povinnosti však doposud nejsou stanovené žádné přímé sankce.

Někteří dovozují, že může rejstříkový soud uložit takové společnosti sankci stejně, jako když například nezveřejní účetní závěrku. To ovšem není pravda, neboť aplikaci daných ustanovení na evidenci skutečných majitelů zákon výslovně vylučuje. Zároveň se nejedná o přestupek na úseku podnikání, neboť ani zákon o některých přestupcích nebyl novelizován tak, aby se evidence skutečných majitelů dotýkal.