Jak často je nutné inventarizaci provádět?

Jak vyplývá ze zákona o účetnictví, provedení inventarizace by mělo potvrdit správnost účetních záznamů účetní jednotky, neboť účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Důležité!
Je tedy zřejmé, že inventarizace úzce souvisí s účetní závěrkou a účetní jednotky ji provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku řádnou, nebo mimořádnou, tj. k okamžiku, ke kterému má vybraná účetní jednotka povinnost uzavírat účetní knihy.

Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky ke konci účetního období (např. k 31. 12., je-li účetním obdobím kalendářní rok).

Mimořádná účetní závěrka

Mimořádnou účetní závěrku sestavují vybrané účetní jednotky ke dni předcházejícímu den, ke kterému zřizovatel rozhodl o zrušení své zřízené příspěvkové organizace.

Mezitímní účetní závěrka

Vybrané účetní jednotky ještě sestavují mezitímní účetní závěrky za každé čtvrtletí s výjimkou posledního čtvrtletí v roce, k těmto okamžikům se inventarizace neprovádí.

Upozornění
Pokud se účetní jednotka rozhodne provést jakékoliv kontrolní aktivity v průběhu roku buď na základě ustanovení vnitřního kontrolního systému (například namátková kontrola stavu finančních prostředků v pokladnách), nebo na základě nových situací (například změna na pozici statutárního orgánu), nemusí se řídit při přípravě těchto inventarizačních aktivit jakýmikoliv ustanoveními jak zákona o účetnictví, tak Vyhlášky.