Jak často je nutné inventarizaci provádět?

Jak vyplývá ze zákona o účetnictví, provedení inventarizace by mělo potvrdit správnost účetních záznamů účetní jednotky, neboť účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Je tedy zřejmé, že inventarizace úzce souvisí s účetní závěrkou a účetní jednotky ji provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku (řádnou, mimořádnou i mezitímní).

Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky ke konci účetního období (např. k 31. 12., je-li účetním obdobím kalendářní rok).

Mimořádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky například:

  • ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
  • ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu, jímž nastanou účinky povolení vyrovnání,
  • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu, atd.

Mezitímní účetní závěrka se sestavuje v průběhu účetního období k jinému než rozvahovému dni, kdy se účetní knihy neuzavírají, ale provádí se pouze inventarizace, například při přeměnách obchodních korporací (fúze, rozdělení) či při převodu jmění na společníka. V případech sestavování mezitímní účetní závěrky neuzavírají účetní jednotky účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví.

Pojem „mezitímní účetní závěrka“ je definován v § 19 odst. 3 zákona o účetnictví, podle něhož jsou vyjmenované účetní jednotky, které přijímají dotace z veřejných prostředků a uplatňují hospodářský rok, povinny sestavovat mezitímní účetní závěrku vždy k 31. 12.

Jedná se o následující účetní jednotky:

  • právnické osoby se sídlem v ČR,
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejichž obrat stanovený podle zákona o DPH převyšuje 25 milionů korun,
  • fyzické osoby, jež jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity (v terminologii nového občanského zákoníku „společníci společnosti“),
  • zahraniční osoby, které na území ČR podnikají.

Poznámka: Podle potřeb mohou účetní jednotky sestavovat interně účetní závěrku i častěji, než ukládá zákon, neboť účetní závěrka je důležitým zdrojem informací pro vedení společnosti (např. interní měsíční závěrka).

Jak vyplývá z § 29 odst. 2 zákona o účetnictví, účetní jednotky mohou inventarizaci provádět také kdykoliv v průběhu účetního období jako průběžnou inventarizaci. Termín průběžné inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Průběžnou inventarizaci lze provádět pouze:

  • u zásob, u kterých je účtováno podle druhů, podle místa jejich uložení nebo podle hmotně odpovědných osob,
  • u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž je vzhledem ke své funkci v účetní jednotce v soustavném pohybu, a nemá tedy stálé místo, kam náleží.