Jak postupovat při nesouhlasu s řešením přestupku

  • Nesouhlasí-li řidič s provedením záznamu bodů v registru řidičů, může proti němu podat písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
  • Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněnými, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně o ní řidiče písemně vyrozumí.
  • Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněnými, rozhodnutím je zamítne a provedený záznam potvrdí.
  • Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému záznamu bodů, běh stanovených lhůt se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci.

 Důležité
Oproti předešlým zněním se již řidiči nemohou odvolávat ke krajským úřadům. Krajské úřady nemají v náplni své činnosti povinnost tato odvolání řešit.

 Důležité
Policie ČR může na místě přestupku vyměřit blokovou pokutu do výše 5 000 Kč, ve správním řízení může být vyměřena pokuta do výše 50 000 Kč a vysloven zákaz řízení na 2 roky.