Jak sestavit plán kontrolní a hospitační činnosti

Plán kontrolní a hospitační činnosti patří mezi základní vyžadované dokumenty, ačkoliv není nikde explicitně zmiňován jako povinná dokumentace.

Plán kontrolní a hospitační činnosti vs. ČŠI

ČŠI se opírá při jeho vyžadování o § 28, odst. 1, písmeno j) školského zákona, ve kterém je daný výčet povinné dokumentace škol, ovšem plán kontrolní a hospitační činnosti v něm zmiňován není; dále o § 165, odst. 1, písmeno a) školského zákona, ve kterém je zmíněno, že ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení. Ani zde není plán zmíněn.

Pravdou je, že bez plánu se kontrolní a hospitační činnost vykonává obtížně a neefektivně. Na internetu lze najít různé plány kontrolní a hospitační činnosti, které jsou zjevně formální a nelze na jejich základě efektivní kontrolní a hospitační činnost provádět.

Otázkou je, jak detailně předmět kontrol definovat. Forma ani rozsah dokumentu nejsou nikde stanoveny. Je tedy možné obecně stanovit, kdo a co bude kontrolovat. Ale domníváme se, že to není dostatečné.

Mnohem efektivnější je rozpracovat plán kontrol a hospitací do měsíčního rozvržení, kdy bude stanoveno, co konkrétně se v daném měsíci kontroluje a kdo je za kontroly odpovědný.

U hospitací je to poněkud složitější, zde záleží, na co bude při hospitační činnosti kladen důraz, kdo a co bude sledováno. Podle toho pak rozpracovat detailnější plán. Zde ovšem není vhodné uvádět na celý rok rozpis učitelů po měsících, protože toto není predikovatelné, a navíc se situace může měnit.

Z praktického hlediska je tedy efektivní mít celoroční plán kontrolní a hospitační činnosti, který je postavený obecněji, a následně disponovat každý měsíc měsíčním plánem kontrolní a hospitační činnosti, ve kterém je již konkrétně rozpracován rozpis kontrol a hospitací.