Jak si nic nebrat osobně

Základním pilířem toho, abychom dokázali spolehlivě rozdělovat to, co se nás dotýkat má, od toho, nad čím máme mávnout rukou, je sebepoznání a znalost svých hranic.

Pokud se budeme sami dobře znát a uvědomovat si své silné a slabé stránky, o mnoho snadněji se nám bude pracovat s postoji. Zvolení správného postoje k situaci je totiž základním kamenem v umění nebrat si věci osobně.

Jistě všichni velmi dobře známe ono srovnání v pohledu na sklenici zaplněnou do poloviny vodou. Na tomto příkladu můžeme názorně vidět, jak lze stejnou realitu vnímat zcela odlišně. Jednou vidíme sklenici zpola plnou a podruhé z poloviny prázdnou. Záleží na tom, jaký postoj k dané situaci zaujmeme.

Náš postoj ovlivňuje celá řada dalších faktorů. Může se jednat o aktuální naladění, předchozí zkušenost, spokojenost v osobním životě, ale například také o míru únavy a možného vyhoření. Je proto velmi důležité umět se dobře zorientovat v situaci a porozumět jí. Zkušení telefonní operátoři toto již dokáží velmi dobře identifikovat a snáze se jim poté daří nenechat se zasáhnout verbálními útoky.

Postoje si tedy můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedná se o postoj optimistický, kdy vše vidíme v lepším úhlu pohledu- a postoj pesimistický,kdy na vše pohlížíme z horší stránky a hledáme negativa.

Příklady optimistických a pesimistických postojů (rozklikněte jednotlivé možnosti)

Praktické cvičení

Pro zorientování se a nácvik postojů můžete využít toto cvičení:

Vezměte si papír a tužku a odpovězte na následující otázky. Odpovědi si nezapomeňte očíslovat kvůli snadnější orientaci.

1) Vyjmenujte 5 situací, které se vám často opakují, vyvolávají ve vás nepříjemné pocity, stresové reakce a obvykle vám spolehlivě dokáží zkazit den.

2) Zamyslete se postupně nad každou jednotlivou situací a přemýšlejte o tom, jaký postoj k ní v dané situaci obvykle zaujímáte. Co se odehrává? Co to způsobuje? Co se ve vás děje a jak se to projevuje?

3) Zamyslete se nad tím, jaký jiný postoj můžete ke každé z vyjmenovaných situací zaujmout. Co se změní?

Všechny odpovědi si zapište.

4) Vyberte si nové postoje, které si chtěli osvojit a nahradit jimi ty původní.

5) Zapamatujte si je a připomínejte si je pokaždé, když se v situaci znovu ocitnete. Časem si uvědomíte, že jste nový postoj přijali za svůj a tudíž jej bez většího úsilí dokážete velice rychle automaticky zaujmout.