Jak vhodně rozvrhnout pracovní dobu a určit délku směny

Pracovní doba je jednou z nejvýznamnějších pracovních podmínek týkajících se zaměstnance a potažmo i jeho osobního života, zvláště pokud si uvědomíme, že v práci trávíme více než třetinu dne. Jde o pracovní podmínku, která mnohdy ovlivňuje rozhodnutí potenciálního zaměstnance, zda nabízenou práci přijme, či nikoliv.

Dalším z aspektů je potom rozvržení pracovního dne, aby si zaměstnanec mohl zorganizovat své soukromé aktivity, a tudíž dopředu věděl, kdy bude mít volný čas pro své koníčky, rodinu apod. a kdy jeho čas bude patřit zaměstnavateli.

Praxe ukazuje, že si řada zaměstnavatelů s rozvrhováním pracovní doby příliš hlavu neláme, přesto je velmi důležité v předstihu znát konkrétní časové úseky během dne a týdne, kdy se bude realizovat pracovní vztah, který zaměstnavatel spolu se zaměstnancem uzavřeli. Z hlediska prodlužování doby aktivního pracovního času a tím stárnoucí populace řidičů bude nabývat na významu zejména část dne určená k regeneraci pracovní síly.

Definice:
Pracovní doba je časový úsek, během nějž zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci dohodnutou práci a zaměstnanec je povinen ji vykonávat. Pracovní dobu určuje a rozvrhuje zaměstnavatel. Při stanovování pracovní doby je povinen dodržovat některá ustanovení zákoníku práce (ZP) a ostatních právních předpisů.

Je důležité znát obsah pojmů, které se budou následující lekcí prolínat. Některá obecná ustanovení o pracovní době (§ 78 ZP) s vazbou na práci řidičů:

„(1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je:

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) a f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.“

Délka týdenní pracovní doby všech zaměstnanců, a tedy i řidičů, je určena zákoníkem práce. Stanovená délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně, ale může být kratší v závislosti na směnnosti (pracovním režimu) provozu.

V praxi se u pracovní doby řidičů málo setkáváme s dvousměnným nebo nepřetržitým provozem. Proto se budeme dále zajímat o řádnou jednosměnnou pracovní dobu, která je v případě řidičů v rozsahu 40 hodin týdně. Tato zákonem stanovená týdenní pracovní doba se někdy nesprávně označuje jako týdenní „fond“ pracovní doby a zaměstnavatel ji rozvrhuje do směn.

Pracovní dobu může zaměstnavatel rozvrhnout jako rovnoměrně rozvrženou, tzn. žena každý týden bude rozvrhovat stejný počet hodin (40). V praxi však nejčastěji půjde o nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, kdy bude zaměstnavatel v rámci vyrovnávacího období rozvrhovat v každém pracovním týdnu rozdílnou pracovní dobu.

Důležité:
Při tomto způsobu plánování musí určit období, na které bude pracovní dobu plánovat (v násobcích týdne), a následně musí pracovní dobu rozvrhnout tak, aby průměrná týdenní pracovní doba nepřesáhla stanovenou týdenní pracovní dobu. V dopravě lze takto rozplánovat pouze maximálně 26 týdnů a ani kolektivní smlouva nemůže uvedené období prodloužit.

Příklad:

Možné nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, kdy zaměstnavatel zvolí šestitýdenní vyrovnávací období a rozvrhne ho níže uvedeným způsobem:

Průměrná týdenní pracovní doba = 40 hodin (240 : 6=40)

Týdenní pracovní dobu (týdenní „fond“ pracovní doby) bude zaměstnavatel dále rozvrhovat do směn, tzn. musí naplánovat, kolik hodin potřebuje, aby zaměstnanec odpracoval v jednotlivých dnech pracovního týdne. Směnou je doba práce (bez přestávek na jídlo), která je zaměstnanci předem rozvržena, jde tedy o naplánovanou dobu.

Důležité:
Maximální délka směny je zákoníkem práce stanovena na 12 hodin. Uvedené se týká i pracovních vztahů uzavřených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr; u těch se navíc nemůže uplatnit institut práce přesčas, neboť u nich nelze rozvrhovat pracovní dobu.

Upozornění:
Při nedodržení maximálně povolené délky směny se zaměstnavatel vystavuje riziku sankce ze strany inspektorátu práce až do výše 2 mil.Kč. Proto na danou skutečnost myslete ještě před uzavíráním pracovního poměru nebo při uzavírání dohod!

Zaměstnavatel tudíž nesmí zaměstnanci rozvrhovat–plánovat – směny delší než 12 hodin za den. ZP však připouští naplánovat směnu jako dělenou. Ani ta ovšem nemůže být delší než 12 hodin.

Častá chyba:
Pokud podle předem naplánovaného rozvrhu naplánuje zaměstnavatel 8 hodin ráno a 6 hodin odpoledne (v obou částech směny vzniká nárok na 30minutovou přestávku na jídlo a oddech), je směna naplánována v rozporu se zákoníkem práce, protože bude plánovaná jako 14hodinová (práce přesčas se plánovat nesmí).

Při plánování pracovního režimu řidiče nesmí zaměstnavatel zapomenout na dodržení zákonem stanoveného odpočinku mezi směnami a na nepřetržitý odpočinek vtýdnu (viz dále). V dopravě se nejčastěji uplatňuje 6denní pracovní cyklus. Při něm vychází průměrná pracovní doba řidiče přibližně na 6,5 hodiny denně. V uvedeném časovém úseku není plánována přestávka na jídlo a oddych, avšak úsek musí zahrnovat bezpečnostní přestávku (viz dále)!

Součet rozvrženýchpracovních hodin nesmí překročit počet hodin, kterýu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby zaměstnavatel rozvrhlna jednotlivé týdny. V průměru tato hodnota nesmí překročit 40 hodin týdně. Rozvržení pracovní doby do směn by mělo být vodítkem pro obě strany (zaměstnance i zaměstnavatele) ke stanovení času práce a odpočinku. S písemným rozvrhem směn je zaměstnavatel povinen zaměstnance seznámit v dostatečném předstihu (§ 84 ZP).

Poznámka:
V souvislosti s délkou týdenní pracovní doby se často setkáváme s dotazem, zda může řidič pracovat 60 hodin v týdnu. Předpisy v dopravě povolují v některých případech 60hodinovou týdenní pracovní dobu, avšak současně musí být dodržena průměrná týdenní pracovní doba, kdy se má na mysli 40hodinová týdenní pracovní doba.

Může se stát, že zaměstnanec v určitý den odpracuje více než naplánovanou 12hodinovou směnu. Takový případ může nastat, pokud bude konat ke své směně i práci přesčas, pro niž platí pravidla, o kterých se zmíníme dále. Zde jen připomeneme, že práce přesčas by měla být konána výjimečně a náleží za ni (kromě mzdy) příplatek či náhradní volno.