Kariérové poradenství pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Všichni žáci bez rozdílu mají právo na bezplatnou poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Je tedy důležité nezapomínat, že žáci s SVP, mají právo také na kariérové poradenství.

Příklad: Jsem velice ráda, že naše gymnázium poskytovalo soustavnou poradenskou pomoc synovi s Aspergerovým syndromem. Sám velmi kladně hodnotil možnost setkat se s poradcem nad tématem výběru další školy. I my rodiče jsme byli klidnější, že syna podporujeme ve volbě, která dává smysl a kde může dále studovat a do budoucna si snad najít odpovídající uplatnění.
Matka čerstvého absolventa čtyřletého gymnázia 

S jakými speciálně vzdělávacími potřebami se u žáků v běžných školách v současnosti setkáváme?

  • zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování.
  • zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, chronická nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování.
  • sociální znevýhodnění – rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta nebo uprchlíka.

* Školská legislativa tuto kategorizaci žáků s SVP nepoužívá.

Dále se může jednat o žáky s:

  • odlišným mateřským jazykem,
  • duševním onemocněním,
  • problémy v adaptaci,
  • v náročné životní situaci apod.

Důležité: Potřeby žáků a studentů s SVP v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání mohou být velmi rozmanité (i uvnitř jednotlivých SVP, např. každý žák s autismem je jinou a originální bytostí) a není možné podat zcela konkrétní a neměnný návod postupu.