Kdo provádí kontroly a hospitace

Kontrolní a hospitační činnost je nedílnou součástí práce nejen ředitele školy (i když ten za ni nese hlavní zodpovědnost), ale celého užšího vedení, ať už se jedná o zástupce ředitele školy (potažmo například vedoucí školní družiny či školního klubu, popř. dalších středisek dle typu školy), nebo vedoucí na úsecích ekonomických (ekonomka, vedoucí školní jídelny…). Do hospitační činnosti mohou být zapojeni i vedoucí učitelé metodických sdružení či předmětových komisí. Ředitel školy rozhodně nemůže nést tíhu veškeré kontrolní a hospitační činnosti. Je na řediteli a jeho komunikaci s členy užšího vedení, jak si kontrolní a hospitační činnost rozdělí.

Zde můžeme uvést příklad vhodného rozdělení činností:

Ředitel školy:

 • hospitace u učitelů;
 • kontrola práce členů užšího i širšího vedení školy;
 • kontrola účetnictví;
 • kontrola dodržování předpisů BOZP;
 • kontrola činnosti ŠD, ŠK, ŠJ…;
 • kontrola stavu pokladní hotovosti.

Zástupce ředitele školy:

 • hospitace u učitelů (v případě, že je zástupců více, mohou si rozdělit hospitace dle stupňů či předmětů);
 • kontrola dokumentace učitelů;
 • kontrola plnění klasifikace žáků (četnost známek, úplnost);
 • kontrola žákovských knížek či deníků (kvalita zápisů, přehlednost…);
 • kontrola plnění dohledových;
 • kontrola dodržování předpisů BOZP.

Vedoucí učitelé:

 • hospitace u učitelů.

Některé oblasti vykonávají jak ředitel, tak zástupce, ovšem nikoliv duplicitně, ale tak, aby se doplňovali. Samozřejmě tento výčet nemusí být úplný, záleží na konkrétní škole, co vše je třeba kontrolovat. Výše uvedený příklad je samozřejmě jen modelový a jeho konkrétní podoba závisí na mnoha faktorech, například na typu školy, její velikosti, počtu zástupců ředitele, rozdělení jejich kompetencí (na některých školách jsou zástupci pro jednotlivé stupně škol, na jiných má jeden zástupce na starosti pedagogickou činnost a druhý administrativní).