Kdo ve škole poskytuje kariérové poradenství

V současné době je nejběžněji kariérové poradenství na školách po­skytováno žákům v rámci škol­ních poradenských pracovišť.

Pravděpodobně nejběžnější je zajišťování kariérového poradenství výchovným poradcem (vychází i z tradice čes­kého školního poradenství). Své místo si hledá samostatná pozice kariérového poradce ve škole.

V českých školách se na kariérovém poradenství podílí i třídní učitel, vyučující vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, učitelé odborných předmětů a další.

Důležité: Současný systém a školská legis­lativa umožňuje vzdělávat kariéro­vé poradce v rámci Šablon (kurzy DVPP).

V rámci reziví RVP se začíná i v českém prostředí používat pojem kariérové vzdělávání (dokládá to důležitost tzv. všeprostupování tématu vzděláváním).