Kniha úrazů

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.

V knize úrazů nesmí chybět:

  • pořadové číslo úrazu,
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • popis úrazu,
  • popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
  • zda a kým byl úraz ošetřen,
  • podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
  • další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Podle odstavce (1) platí, že evidujeme opravdu všechny úrazy, které se staly při vzdělávání. V praxi se objevují případy, kdy si školy stěžují, že jim inspektoři České školní inspekce (ČŠI) vytkli velký počet zaevidovaných úrazů. Otázkou je, co je velký počet? Pokud máte velkou školu, kde je 500 nebo 700 žáků, tak stovka zapsaných úrazů, které nemají žádnou absenci, je během školního roku možná. Pokud je škola aktivní, pořádá mnoho akci, tak se může snáze něco stát, než u malé školy či mateřské školy, které nemají tak velké množství žáků.

Důležité:
Zapisujte (evidujte) všechny úrazy, o kterých víte, i pokud ošetřujete drobné zranění.

Sdělujte rodičům (zákonným zástupcům) podrobnosti. V případě, že komunikaci s rodiči zavedete do své praxe, snáze se vyhnete tomu, že by rodič přišel s požadavkem, že se ve škole stal úraz, který chce od školy odškodnit, ačkoli mu nikdo z učitelů či vedení nevěnoval pozornost.

Příklad z praxe:

Žákyně 8. ročníku se při tělocviku uhodila, učitelka sice zareagovala, ale žákyně tvrdila, že jí nic není, nic ji nebolí a po hodině půjde domů, kde si odpočine. Žákyně po obědě opravdu odešla ze školy. Cestou ji však přemohla bolest, a tak šla na polikliniku s tím, že ji bolí záda, protože se uhodila při tělesné výchově. Vyšetření a rentgenový snímek ukázaly na pohnutý obratel. Ihned bylo zajištěno adekvátní řešení situace a byli zavoláni rodiče dívky. Žákyně se několik týdnů léčila, naštěstí úraz neměl žádné fatální následky.

Asi si řeknete, že pokaždé není možné volat záchranou službu. Žákyně si nestěžovala, vlastně se při tělocviku nic vážného nestalo. Celá situace je ale složitější. Tento příklad uvádíme, abyste opravdu trvali na zjištění možných následků. Škola by v takovém případě měla informovat rodiče, kteří rozhodnou, zda má jít žákyně sama ze školy, nebo si ji odvezou.

Výše zmíněný případ se musel šetřit jako školní úraz kdy absence byla delší než dva po sobě jdoucí vyučovací dny, takže byl povinně vyplněn záznam o úrazu. Úraz základní škola následně odškodnila.

Odstavec (2) vyhlášky říká, co vše má obsahovat zápis pro evidenci školního úrazu. Používají se standardní knihy úrazů, které může škola zakoupit. Na trhu je řada společností, které knihy prodávají. Ryze z praktického hlediska je pak dobré, aby kniha měla větší počet stránek. Jako nevýhodu u standardních knih vidíme malé řádkování, nejčastěji čtyři úrazy na stránku, nedostatek místa pro řádný popis úrazů.

Zároveň si můžete knihu úrazů vytvořit i sami, musí však obsahovat všechny údaje obsažené ve vyhlášce. Můžete si vytvořit např. knihu školních úrazů velikosti A5 s jedním zapsaným úrazem na stránku.

Odstavec 3) naopak upozorňuje, že osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Upozornění:
Kniha úrazů a GDPR

Dbejte na ochranu osobních údajů. Pokud se musí se záznamem pracovat a je nutné z knihy úrazů například ofotit stranu, je třeba další řádky s citlivými údaji jiných žáků znepřístupnit/zakrýt.

Důležité je také číslování. Nezapomínejte psát pořadové číslo úrazu. Číslujeme od začátku školního roku!

Správná praxe:

Nepodceňujte žádná zranění. I malé ranky vždy adekvátně ošetříme a pořídíme evidenci do knihy úrazů. I o drobném zranění (úrazu) informujte rodiče. Nemusíte urgentně telefonicky, ale při odchodu dítěte či žáka ze školy, zápisem v žákovské knížce či jiným komunikačním kanálem s rodiči. Není to zákonná povinnost, ale informovanost nepodceňujte.