Kontrolní činnost podle zákona o silniční dopravě

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (ZSD) stanoví pravomoc a působnost orgánů státní správy v oblasti kontroly a výkonu státního odborného dozoru. Těmito orgány se rozumějí dopravní a celní úřady, Ministerstvo dopravy a Policie ČR (dále jen „kontrolní orgány“).

Výkon kontroly a státního odborného dozoru lze vykonávat formou:

 • silniční kontroly na pozemních komunikacích; a
 • kontroly v provozovnách dopravců.

Důležité:
Uvedené kontroly jsou zaměřeny na dodržování povinností, které ZSD dopravcům ukládá. Jde zejména o povinnost dopravce zajistit, aby řidič dodržoval doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostní přestávky, a dále povinnost zajistit, aby byly ve vozidle předepsané doklady.

Průkaz pracovníka státního odborného dozoru:

Pracovník státního odborného dozoru je oprávněn zejména:

 • vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní či užívá kontrolovaná osoba a nebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly; do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li užíváno k podnikání či provozování jiné hospodářské činnosti, nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti, zda je obydlí užíváno k těmto účelům, a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak;
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady;
 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech;
 • v odůvodněných případech zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů;
 • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, jež může přispět ke splnění účelu kontroly;
 • provádět kontrolní prohlídky a zkoušky, provádět potřebná měření, sledování;
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy;
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technické prostředky kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou;
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly;
 • kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat další fyzickou osobu.

Upozornění:
Kontrolovaná osoba musí vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění či prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

Dopravci jsou podle ust. § 34 odst. 4 a 6 ZSD povinni osobě pověřené výkonem:

 • státního odborného dozoru umožnit výkon v rozsahu uvedeného oprávnění;
 • vrchního státního dozoru umožnit výkon dozoru a k tomu účelu poskytnout veškeré informace a doklady.

Řidič vozidla je povinen podle ust. § 34 odst. 4 ZSD předložit osobám pověřeným výkonem státního odborného dozoru, Policii ČR a Celnímu úřadu doklady, které musejí být ve vozidle při jeho provozu podle zákona o silniční dopravě, a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.

Poznámka:

Při kontrolách, zejména při silniční kontrole, se může dopravce a řidič setkat také s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Vláda České republiky přijala 20. 2. 2002 usnesení č.171 ke koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, kterým tuto koncepci schválila.

Její součástí je také vytvoření expertních mobilních skupin personálně zařazených do CSPSD Praha. Tyto skupiny poskytují odbornou a technickou pomoc kontrolním složkám s tím, že se účastní jednotlivých kontrolních akcí podle plánu nebo operativních požadavků. Pro dané účely jsou vybaveny technickými prostředky a pravidelně absolvují odpovídající výcvik a školení v dané problematice.

Kontrolní vozidlo CSPSD (včetně vnitřního vybavení):